неделя, 29 март 2009 г.

Не чакай корабът да дойде да те вземе скочи в морето и го посрещни


«Има три нива, на които човешката душа се свързва с Христос. Първото е “без Христос”; това е нивото природа. Следващото е “в Христос”; това е нивото благодат. И третото е “с Христос”; това е нивото слава.»
Чарлс Х. Спърджън
(1834-1892г.)
/не е от книгата!/

Бог не създава навици, а характери.

„Бог не ни е призовал да благоуспяваме, а да Му бъдем верни.”
Алберт Хъбарт

Да вярваш, че можеш, изисква не повече усилия от това –
да вярваш, че не можеш.

Здравото семейство печели повече души, отколкото силният служител...

Крилати фрази и изрази - V

V

Vacua (inania) vasa plurinum sonant (лат) - Празен съд силно дрънчи
Vade mecum (лат) - Върви с мене
Vae misero mihi! (Terentius) (лат) - Тежко на нещастния! (Теренций)
Vae soli! (лат) - Тежко на самотния!
Vae victis! (лат) - Тежко на победените! (възклицание на Брен - предводител на галското племе сенони)
Vale! (лат) - Бъди здрав! Сбогом!
Vale et me ama (лат) - Сбогом и ме обичай
Vale et memor sis mei (лат) - Сбогом и ме помни
Valeant cives mei, sint incolumes, sint florentes, sint beati! (лат) - Нека моите земляци бъдат здрави, цъфтящи, щастливи!
Valeant curae! (лат) - Сбогом грижи!
Valetudo bonum optimum (лат) - Здравето е най-голямото благо
Valetudo mala corpus, non animum tenet (Seneca) (лат) - Болестта измъчва тялото, а не душата (Сенека)
Vana sine viribus ira (Livius) (лат) - Гневът без сила е напразен (Ливий)
Vanam gloriam qui spreverit, veram habebit (лат) - Който пренебрегне лъжливата слава, ще намери истинската
Vanitas vanitatum et omnia vanitas (лат) - Суета на суетите и всичко е суета
Varia (лат) - Разно
Variatio (varietas) delectat (лат) - Разнообразието забавлява
Varium et mutabile semper femina (Vergilius) (лат) - Непостоянна и променлива е винаги жената (Вергилий)
Vedi Napoli e muori (веди Наполи е муори) (ит) - Виж Неапол и умри
Vel optima nomina non appellando fiunt mala (Horatius) (лат) - Дори най-славните имена се забравят, ако не се спомнят (Хораций)
Vel sapientissimus errare potest (лат) - Дори най-умният може да сбърка
Velox consilium sequitur poenitentia (Syrus) (лат) - След прибързаното решение следва разкаяние (Сир)
Veni, vidi, vici (лат) - Дойдох, видях, победих (така Юлий Цезар известил за победата си при Зела)
Venia dignus est humanus error (лат) - Човешката грешка заслужава прошка
Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur (лат) - Ще дойде време, когато нашите потомци ще се учудват, че не сме знаели толкова очевидни неща
Venter caret auribus (Seneca) (лат) - Животът няма уши (не можеш да запълниш живота с думи) (Сенека)
Ventis loqueris (лат) - Говориш на вятъра
Ventrem nimis replere nocet (Celsus) (лат) - Прекаленото пълнене на стомаха вреди (Целс)
Ver, aestas, hiems, redit annus in annum; omnia cum redeunt, homini sua non redit aetas! (лат) - Пролетта, лятото, есента и зимата се връщат всяка година, всичко се връща, но годините си отиват безвъзвратно
Ver hiemem sequitur, sequitur post triste serenum (лат) - След зимата идва пролет, след тъгата - радост
Vera incessu patuit dea (Vergilius) (лат) - Походката издава в нея истинска богиня (Вергилий)
Vera ornamenta matronarum pudicitia, non vestes (Iustinus) (лат) - Истинско украшение за жената е срамежливостта, а не дрехата (Юстин)
Verae amicitiae sempiternae sunt (лат) - Истинската дружба е вечна
Verba cutem non laniant (лат) - Думите не разрязват кожата
Verba docent (movent), exempla trahunt (лат) - Думите учат, а примерите увличат
Verba magistri (лат) - Думи на учител (на авторитетен човек)
Verba non sunt verbera (лат) - Думите не са бичуване
Verba nullo pretio emuntur (лат) - Не можеш да купиш за никаква цена думите
Verba veritatis (лат) - Думи на истина
Verba volant, scripta manent (лат) - Думите отлитат, писаното остава
Verbatim et litteratim (лат) - Дословно и буквално
Verbis et nummis utendum est (лат) - Думите трябва да се използват като парите (икономично)
Verbum nobile (лат) - Честна дума
Verbum nobile debet esse stabile (лат) - Честната дума трябва да бъде сдържана
Vere scire est per causas scire (лат) - Истинското знание е опознаване на причината
Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam (лат) - Истината често бива безпомощна, но никога не загива
Veritas vitae est viaticum carissimum (лат) - Истината е най-доброто нещо по пътя на живота
Veritatem dies aperit (Seneca) (лат) - Времето разкрива истината (Сенека)
Veritatis simplex oratio (лат) - Речта на истината е проста
Verte (vertatur) (лат) - Обърни, виж на другата страна
Verum consilium, quod initio auditu grave est, postea fit iucundum (лат) - Искреният съвет, който отначало е неприятен за слуха, след това става приятен
Verum est, ut bonos boni diligant (лат) - Истина е, че честните хора обичат честните
Verum plus uno esse non potest (лат) - Не може да има повече от една истина
Vestigia semper adora (Statius) (лат) - Почитай винаги следите на миналото (Стаций)
Vestigia terrent (Aesopus) (лат) - Следите плашат (следите на нещастните предшественици) (Езоп)
Vestis virum reddit (Quintilianus) (лат) - Дрехата издава човека (Квинтилиан)
Veterrimus homini optimus amicus est (Plautus) (лат) - Най-старият приятел е най-добър за човека (Плавт)
Veto (лат) - Забранявам
Vetus amor non sentit rubiginem (лат) - Старата любов не ръждясва
Via (лат) - По този път; през (върху писма и товари за посочване на направление)
Vi et armis (лат) - Със сила и оръжие
Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere (Cicero) (лат) - Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото (Цицерон)
Via mala (лат) - Труден път; лош път
Via sacra (лат) - Свещен път (правилен път)
Via trita via tuta (лат) - Прокараният път е безопасен
Vice versa (лат) - Обратно; в обратно направление
Vicinus bonus ingens bonum (лат) - Добрият съсед е голямо благо
Vicinus malus ingens malum (лат) - Лошият съсед е голямо нещастие
Video lupum (лат) - Виждам вълка ("за вълка говорим, а той в кошарата")
Videte et applaudite! (лат) - Гледайте и ръкопляскайте!
Vile donum, vilis gracia (лат) - Малък подарък, малка благодарност
Vile est, quod licet (лат) - Евтино се цени това, което е достъпно
Vilius argentum est auro, virtutibus aurum (Horatius) (лат) - Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта (Хораций)
Vim vi repellere fas est (лат) - Позволено е да се отблъсква силата със сила
Vincere et victoria uti non idem est (лат) - Да побеждаваш и да се ползваш от победата не е едно и също нещо
Vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis (лат) - Умееш да побеждаваш, Ханибале, но не умееш да се ползваш от победата (думи на картагенския пълководец Махарбал към Ханибал, който не съумял да използва победата при Кана)
Vincula da linguae vel tibi vincla dabit (лат) - Вържи езика си иначе той ще те върже
Vincuntur molli pectora dura prece (Tibullus) (лат) - Ласкавата молба побеждава жестоките сърца (Тибул)
Vindicta hominem sceleratum aliquando consequetur (лат) - Отмъщението настига някога престъпника
Viribus unitis (лат) - С общи усилия
Viribus unitis res parvae crescunt (лат) - С обединението на усилията растат и малките дела
Virtus amicitiam et gignit et continet (лат) - Честността ражда дружба и я поддържа
Virtus nihil expetit praemii (лат) - Честността не иска награда
Virtus nobilitat (лат) - Честността облагородява
Virtus omni loco nascitur (лат) - Честността се ражда навсякъде
Virtus sola homines beatos reddit (лат) - Само честността прави хората щастливи
Virtute duce comite fortuna (Cicero) (лат) - Храбростта води, а щастието върви заедно (Цицерон)
Virtute et exemplo (лат) - С храброст и пример
Virtute et ingenio (лат) - С храброст и ум
Virtuti in bello (лат) - За храброст по време на война
Virtuti militari (лат) - За воинска доблест
Virtutis fortuna comes (лат) - Спътник на смелостта е щастието
Vis consilii expers mole ruit sua (Horatius) (лат) - Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло (Хораций)
Vis mediatrix naturae (лат) - Лекуващата сила на природата
Vita sine libertate nihil (лат) - Животът без свобода е нищо
Vita sine litteris mors est (лат) - Животът без наука е смърт
Vita somnium breve (лат) - Животът е кратък сън
Vitae brevis est cursus, gloriae sempiternus (лат) - Животът е кратък, но славата е дълготрайна
Vitae sal amicitia (лат) - Дружбата е солта на живота
Vitae via virtus (лат) - Честността е път в живота
Vitam impendere vero (Iuvenalis) (лат) - Да посвещаваш живота си на истината (Ювенал)
Vitia sine praeceptore discuntur (Seneca) (лат) - На лоши постъпки се учим без учител (Сенека)
Vitiis sine nemo nascitur (Horatius) (лат) - Никой не се ражда без пороци (Хораций)
Viva voce (лат) - С живо слово (устно)
Viva vox docet (Plinius) (лат) - Живото слово учи (Плиний)
Vivat nostra civitas, vivat, crescat, floreat! (лат) - Да живее нашата държава, да живее, да се развива, да процъфтява!
Vive valeque (лат) - Живей и бъди здрав (заключителна формулировка в антично приятелско писмо)
Vivere est cogitare (Cicero) (лат) - Да живееш значи да мислиш (Цицерон)
Vivere est militare (Seneca) (лат) - Да живееш значи да се бориш (Сенека)
Vivere in diem (лат) - Да живееш в един ден
Vivere memento! (лат) - Помни за живота!
Volens - nolens (лат) - Волю-неволю
Volentem ducunt fata, nolentem trahunt (Seneca) (лат) - Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи (Сенека)
Volenti (voluntario) nihil difficile (лат) - За желаещия няма нищо трудно
Voluntas est superior intellectu (Скот) (лат) - Силната воля стои по-високо от разума (Скот)
Voluntas populi suprema lex est (лат) - Волята на народа е най-големият закон
Voluptas e difficili data dulcissima est (Syrus) (лат) - Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно (Сир)
Vox clamantis in deserto (лат) - Глас на викащия в пустинята
Vox faucibus haesit (Vergilius) (лат) - Гласът заседна в гърлото (за означаване на силно учудване, уплаха и подобни) (Вергилий)
Vox populi, vox dei (Homerus) (лат) - Глас народен, глас божи (Омир)
Vox, vox, praeterea nihil (лат) - Думи, думи и нищо повече
Vox unius, vox nullius (лат) - Един глас не е никакъв глас
Vulgo (лат) - Обикновено, в просторечието
Vulgus pessimus rerum interpres (Seneca) (лат) - Тълпата е най-лошият съдия (Сенека)
Vulnerant omnes, ultima necat (лат) - Всички раняват, последната убива (надпис върху стари часовници)
Vulpes pilum mutat, non mores (Suetonius) (лат) - Лисицата си сменя козината, но не и нрава (Светоний)

Източник: тук

Крилати фрази и изрази - U

U

Ubi amici, ibidem sunt opes(Plautus)(лат) - Където са приятелите, там е богатството(Плавт)
Ubi bene, ibi patria(Pacuvius)(лат) - Където е хубаво, там е родината(Пакувий)
Ubi concordia, ibi victoria(лат) - Където е съгласието, там е победата
Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium(лат) - Където няма пеплум, няма истинска радост(пеплум - женска дреха)
Ubi est confessio, ibi est remissio(лат) - Където има признание, има извинение
Ubi ius, ibi remedium(лат) - Където е правото, там е защитата
Ubi ius incertum, ibi ius nullum(лат) - Където правото е нерешително, там няма право
Ubi lex, ibi poena(лат) - Където е законът, там е наказанието
Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui(Syrus)(лат) - Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори(Сир)
Ubi mel, ibi fel(лат) - Където е медът, там е отровата(който говори сладко, носи неприятности)
Ubi peccat aetas maior, male discit minor(Syrus) (лат) - Където грешат старите, там се учат на лошо младите(Сир)
Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?(Cicero)(лат) - Където делото говори само за себе си, защо са необходими думи?(Цицерон)
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia(лат) - Където ти, Гай, там и аз, Гая (думи, които римската жена произнасяла при сключване на брак)
Ubi uber, ibi tuber(лат) - Където е богатството, там са грижите
Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est (лат) - Където има човек, има място за добра постъпка
Ulcera animi sananda magis, quam corporis
(Syrus)(лат) - Душевните рани трябва да се лекуват по-усърдно от телесните(Сир)
Ultima forsan(лат) - Последна възможност
Ultima ratio(лат) - Последен, решителен довод
Ultimum refugium(лат) - Последно убежище
Ultra posse nemo obligatur(лат) - Никой не е задължен да направи повече, отколкото може
Umbram suam timet(лат) - Бои се от сянката си
Una hirundo non facit ver(лат) - Една лястовичка пролет не прави
Una virtus, nulla virtus(лат) - Едно достоинство означава нито едно достоинство
Una voce(лат) - Единогласно
Unam in armis salutem(лат) - Единственото спасение е в борбата
Unde venis et quo tendis?(Horatius)(лат) - Откъде идваш и къде отиваш? (каква е целта ти в живота?)(Хораций)
Unguibus et rostro (Ovidius)(лат) - С нокти и клюн(с всички средства) (Овидий)
Unius verbi damna grandia ferre(лат) - Да платиш тежко за една дума
Universi generis humani vinculum est ratio et oratio(лат) - Умът и езикът обединяват целия човешки род
Uno animo(лат) - Единодушно
Uno crine trahitur voluntarius(лат) - Доброволеца го теглят с едно косъмче(не е необходимо да се принуждава доброволеца)
Uno in saltu apros capiam duos (Plautus)(лат) - С един скок ще хвана два глигана(Плавт)
Unum castigabis, centum emendabis(лат) - Един ще накажеш, сто ще поправиш
Unum et idem (unum idemque)(лат) - Едно и също
Unum pro multis dabitur caput(лат) - Една глава струва много (глави)
Unum, sed leonem(лат) - Един, но лъв
Unus consiliis, alter praestantior armis(лат) - Един е по-добър в съветите, друг - в оръжието
Unus dies gradus est vitae(лат) - Денят е стъпало в живота
Unus dies par omnis est(лат) - Един ден прилича на друг
Unus pro omnibus et omnes pro uno(лат) - Един за всички и всички за един
Unus vir - nullus vir(лат) - Един човек не е човек
Urbes constituit aetas, hora dissolvit(лат) - Градовете се създават със столетия, а се разрушават за един час
Urbi et orbi(Ovidius)(лат) - На града(Рим)и на света(Овидий)
Usque ad finem(лат) - До самия край
Usus est magister rerum(лат) - Опитът е учител на всички неща
Usus est tyrannus(Horatius)(лат) - Навикът е деспот(Хораций)
Usus magister artium(лат) - Опитът е учител на изкуствата
Ut fabula docet(лат) - Както учи баснята
Ut fata trahunt(лат) - Както нареди съдбата
Ut fragilis glacies, interit ira mora(лат) - Като трошлив лед изчезва с времето гневът
Ut homines sunt, ita morem geras(Terentius)(лат) - Каквито са хората, така се дръж сред тях(Теренций)
Ut infra(лат) - Както е казано по-долу
Ut salutabis, ita resalutaberis(лат) - Както поздравиш, така ще ти отвърнат
Ut sementem feceris, ita et metes(лат) - Както посееш, така ще пожънеш
Ut supra (лат) - - Както е казано по-горе
Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori (лат) - За да побеждаваш, се учи на търпение, за да живееш, се учи да умираш
Utere et abutere(лат) - Да употребяваш и злоупотребяваш
Utile dulci miscere(Horatius) (лат) - Да съединяваш полезното с приятното(Хораций)
Uti, non abuti(лат) - Да употребяваш, но да не злоупотребяваш
Uxori nubere suae(Martialis)(лат) - Да си жена на жена си(да си под чехъл)(Марциал)

Източник: тук

Крилати фрази и изрази - T

T

Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas (лат) - Унищожава пагубната старост дори желязото и камъка
Tabula in naufragio (лат) - Оцеляла при корабокрушение дъска (последна надежда)
Tabula rasa (лат) - Чиста дъска (човек, който още не е учил нищо)
Tace, sed memento! (лат) - Мълчи, но помни!
Taceat de Achille qui non est Homerus (лат) - Да мълчи за Ахил този, който не е Омир
Tacent, satis laudant! (Terentius) (лат) - Който мълчи, достатъчно хвали! (Теренций)
Tacito consensu (лат) - С мълчаливо съгласие
Taciturnior est statua (лат) - По-мълчаливо от статуя
Taciturnitas stulto homini pro sapientia est (Syrus) (лат) - Мълчаливостта служи на глупавия човек за мъдрост (Сир)
Taedium belli (лат) - Отвращение към войната
Taedium vitae (Tacitus) (лат) - Отвръщение от живота (Тацит)
Tale, quale (лат) - Такова, каквото е
Tam in toga, quam in sago (лат) - Както за съвет, така и за оръжие (е годен)
Tamdiu discendum est, quamdiu vivis (лат) - Трябва да се учиш толкова дълго, колкото дълго живееш
Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat (лат) - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота
Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus (Cicero) (лат) - Такава е вече силата на неподкупността, че я ценим дори у врага (Цицерон)
Tantum religio potuit suadere malorum (Lucretius) (лат) - Колко бедствия е могла да причини религията (Лукреций)
Tantum scimus, quantum memoria tenemus (лат) - Знаем толкова, колкото помним
Tarda timet ovis celeres lupos (лат) - Бавната овца се бои от бързи вълци
Tarde velle nolentis est (Seneca) (лат) - Да искаш късно значи да не желаеш (Сенека)
Tarde venientibus ossa (лат) - На късно дошлите - кокали
Te de aliis, quam alios de te suavius est fieri doctos (Plautus) (лат) - По-приятно е да се учиш от другите, отколкото да учиш другите (Плавт)
Te tua, me delectant mea (лат) - На тебе ти е приятно твоето, на мене - моето
Temeritas est florentis aetatis, prudentia - senescentis (лат) - Лекомислието е характерно за младостта, разсъдителността - за старостта
Temperantia est custos vitae (лат) - Умереността е страж на живота
Temperata fortuna optima (лат) - Умереното щастие е най-добро
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis (Ovidius) (лат) - Лети времето и ние стареем с незабележимо отминаващите години (Овидий)
Tempora mutantur et nos mutamur in illis (лат) - Времената се менят и ние се меним с тях
Tempore felici multi numerantur amici (лат) - В щастливо време се наброяват много приятели
Tempori parce! (Seneca) (лат) - Пести времето! (Сенека)
Temporis filia veritas (лат) - Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето)
Tempus edax rerum (Ovidius) (лат) - Времето поглъща всичко (Овидий)
Tempus est optimus magister vitae (лат) - Времето е най-добрият учител в живота
Tempus et hora volant: tempori parce! (лат) - Времето и часът летят: пести времето!
Tempus fugit, aeternitas manet (лат) - Времето лети, вечността остава (неизменна е)
Tempus in agrorum cultu consumere dulce est (лат) - Наслаждение е да посвещаваш времето на земеделие
Tempus minuit luctus maestaque corda iuvat (Ovidius) (лат) - Времето намалява тъгата и успокоява опечаленото сърце (Овидий)
Tempus omnia revelat (лат) - Времето разкрива всичко
Tempus vulnera sanat (лат) - Времето лекува раните
Tenax requirit prodigum (лат) - Скъперникът търси прахосник
Tentanda omnia (лат) - Трябва всичко да се изпита
Terminus nullus falso est (Seneca) (лат) - Лъжата няма предели (Сенека)
Terra incognita (лат) - Непозната земя (непозната област от знанието)
Terra numquam sine usura reddit, quod accepit (лат) - Земята никога не връща без процент това, което е получила
Terra ubi leones (лат) - Земя, където има лъвове (опасно място)
Tertium non datur (лат) - Трето не е дадено, няма трето положение (или едното, или другото)
Tertius gaudens (лат) - Третият, който се радва (трето лице, което извлича полза от борбата между двама противника)
Testimonium maturitatis (лат) - Свидетелство за зрелост
Testimonium paupertatis (лат) - Свидетелство за бедност (признаване на някаква слабост; свидетелство за нечие скудоумие)
Testis temporum (Cicero) (лат) - Свидетел на миналото (за историята и историка) (Цицерон)
Testis unus, testis nullus (лат) - Един свидетел не е свидетел
Tet-a-tet (тет а тет) (фр) - На четири очи, насаме
Tibi et ingni (лат) - На тебе и на огъня (прочети и веднага го изгори)
The rest is silence (англ) - Останалото е мълчание (последните думи на умиращия Хамлет от едноименната трагедия на Шекспир)
Tibi me virtus tua facit amicum (лат) - Твоята порядъчност ме прави твой приятел
Tibi seris, tibi metes (лат) - За себе си сееш, за себе си събираш
Timeo hominem unius libri (лат) - Страхувам се от човек на една книга (от ограничен човек)
Time is money (тайм из мъни) (англ) - Времето е пари
Timidus vocat se cautum, parcum sordidus (Syrus) (лат) - Страхливият нарича себе си внимателен, а скъперникът - пестелив (Сир)
Timor non est diuturnus magister officii (лат) - Страхът не остава дълго учител на дълга
Timor officit (лат) - Страхът пречи
To be or not to be, that is the question (лат) - Да бъдеш или не, това е въпросът (начало на знаменития монолог на Хамлет от едноименната пиеса на Шекспир)
Tollat te, qui non novit (Quintilianus) (лат) - Нека те възвеличи този, който не знае (Квинтилиан)
Toto coelo, tota terra (лат) - Като небето от земята (се различават)
Totus tuus (лат) - Целият твой (заключителна формулировка в приятелско писмо)
Trade mark (трейд мак) (англ) - Фабрична марка
Trahimur omnes studio laudis (лат) - Всички ни обхваща страст към славата
Trahit sua quemque voluptas (Vergilius) (лат) - Всеки го влече неговото увлечение (Вергилий)
Tranquillas etiam naufragus horret aquas (лат) - Претърпелият корабокрушение се бои дори от спокойна вода
Tres faciunt collegium (лат) - Трима образуват общество
Tria verba non potest iungere (лат) - Три думи не може да върже
Tria vitanda sunt: odium, invidia, contemptus (лат) - Три неща трябва да се избягват: омраза, завист и презрение
Tribus verbis (лат) - С три думи (накратко)
Triste lupus stabulis (лат) - Вълкът е опасен за конюшнята
Tristia saepe latent sub dulci melle venena (лат) - Често под сладкия мед се крие погубваща отрова
Truditur dies die (Horatius) (лат) - Денят сменя ден (времето минава бързо) (Хораций)
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! (Vergilius) (лат) - Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея! (Вергилий)
Tu si hic sis, aliter sentias (Terentius) (лат) - Ако беше на мое място, щеше да съдиш иначе (Теренций)
Tua res agitur (Horatius) (лат) - Работата се отнася до тебе (Хораций)
Tulit alter honores (Vergilius) (лат) - Друг получи почестите (Вергилий)
Tunica propior pallio est (Plautus) (лат) - Туниката е по-близка от плаща (Плавт)
Turbato melius capiuntur flumine pisces (лат) - В мътна вода се лови по-лесно риба
Turpe est aliud loqui, aliud sentire (лат) - Позорно е, когато се говори едно, а се мисли друго
Turpia corrumpunt teneras spectacula mentes (лат) - Непристойните зрелища развалят младите души
Turpis avis, proprium quae foedat stercore nidum (лат) - Нищожна е тази птица, която мърси гнездото си
Turpis fuga mortis omni est morte peior (Cicero) (лат) - Позорното бягство от смъртта е по лошо от нея (Цицерон)
Tutae aures (Horatius) (лат) - Уши, на които може да се довери тайна (Хораций)
Tute hoc intristi; tibi omne est exedentum (Terentius) (лат) - Ти забърка това, ти и ще трябва да изядеш всичко (Теренций)
Tuto, cito et iucunde (лат) - Грижливо, бързо и приятно
Tutti frutti (тути фрути) (ит) - Най-различни неща
Tutti quanti (тути кванти) (ит) - И всички други; и пр. и пр.; всичко поголовно

Крилати фрази и изрази - S

S

Saeculorum novus nascitur ordo (Vergilius) (лат) - Времето ражда нов ред (Вергилий)
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia (Cicero) (лат) - Често под бедния плащ се крие мъдрост (Цицерон)
Saepe mora est melior (лат) - Често забавянето е по-добро
Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse (Cicero) (лат) - Често човек няма друг враг, освен самия себе си (Цицерон)
Saepe stylum vertas (Horatius) (лат) - Често обръщай стила (обработвай това, което пишеш) (Хораций)
Saepe summa ingenia in occulto latent (лат) - Често големите таланти остават в сянка
Saepe tacens vocem verbaque vultus habet (лат) - Често мълчаливият облик има глас и думи
Sagitta interdum resiliens percuit dirigentem (лат) - Понякога отскачащата назад стрела убива този, който я е пуснал
Salus aegroti suprema lex medicorum (лат) - Здравето на болния е най-големия закон за лекарите
Salus populi - suprema lex (Cicero) (лат) - Благото на народа е най-големият закон (Цицерон)
Salus publica (rei publicae) - suprema lex (лат) - Общественото благо - най-голям закон
Salve! (лат) - Здравей!
Salvo errore et omissione (лат) - Без грешки и пропуск
Salvo honore (лат) - Без вреда за честта
Sancta sanctorum (лат) - Светая светих
Sapere aude! (Horatius) (лат) - Осмели се да бъдеш умен! (Хораций)
Sapiens bonum fert modice, fortiter malum (Varro) (лат) - Мъдрецът понася щастието сдържано, а нещастието - мъжествено (Вар)
Sapiens ipse fingit fortunam sibi (лат) - Умният сам си създава щастие
Sapiens nil affirmat, quod nonn probet (лат) - Умният нищо не твърди без доказателство
Sapienti sat (Plautus) (лат) - За умния е достатъчно (казаното) (Плавт)
Sapientia felicitas (лат) - Мъдростта е щастие
Sapientia prima stultitia caruisse (лат) - Начало на мъдростта е липсата на глупост
Sapientia vino obumbratur (Plinius) (лат) - Умът се помрачава от виното (Плиний)
Sapientis animus numquam tumet (лат) - Умният никога не се възгордява
Sapientis est mutare consilium (лат) - Умният не се срамува да измени мнението си
Satis eloquentiae, sapientiae parum (Sallustius) (лат) - Красноречие достатъчно, ум малко (за заговорника Катилина) (Салустий)
Satius est sero te quam numquam discere (лат) - По-добре е да се учиш късно, отколкото никога
Satis verborum (лат) - Достатъчно думи
Satur (plenus) venter non studet libenter (лат) - Пълният корем не се учи с желание
Scientia difficilis, sed fructuosa (лат) - Знанието е трудно, но е плодотворно
Scientia nihil est quam veritatis imago (лат) - Знанието не е нищо друго, освен отражение на истината
Scientia potientia est (лат) - Знанието е сила
Scilicet (лат) - Разбира се; а именно, тоест
Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides (Ovidius) (лат) - Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време (Овидий)
Scio me nihil scire (Socrates) (лат) - Зная, че нищо не зная (Сократ)
Scopae recentiores semper meliores (лат) - Новите метли са винаги по-добри
Scribendo scribere, dicendo dicere discis (лат) - Пишейки , се учиш да пишеш, а разговаряйки - да говориш
Seconda volta (секонда вольта) (ит) - Повторно
Secreto amicos admone, lauda palam (Syrus) (лат) - Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали публично (Сир)
Secundae res neglegentiam creant (лат) - Успехът води към лекомислие
Seditio civium hostium est occasio (Syrus) (лат) - Несъгласието на гражданите е удобен случай за враговете (Сир)
Semel scriptum, decies lectum (лат) - Един път написано, десет пъти прочетено
Semper avarus eget (лат) - Скъперникът винаги изпитва нужда
Semper idem (лат) - Винаги същият; винаги същото
Semper tiro (лат) - Винаги новак
Senectutem ut adipiscantur, omnes optat, eandem accusant adepti (лат) - Всички искат да доживеят до старостта, а като доживеят, се оплакват от нея
Senex laudator temporis acti (Horatius) (лат) - Старецът е хвалител на миналото време (Хораций)
Senior (лат) - Старши
Seniores priores (лат) - Старшите имат предимство
Sensus (лат) - Усещане, чувство
Sera nunquam est ad bonos mores via (лат) - Пътят към честния живот никога не е късен
Sera parsimonia in fundo est (лат) - Късно е да бъдеш пестелив, когато се вижда дъното
Sereno quoque coelo aliquando tonat (лат) - Понякога пада гръм и от ясно небе
Sermo mollis frangit iram (лат) - Спокойният разговор обезврежда гнева
Sero recusat ferre, qui subiit, iugum (Seneca) (лат) - Късно е да се отказва да носи ярема този, който го е поел върху себе си (Сенека)
Sero (tarde) venientibus ossa (лат) - На късно дошлите - кокали (така римляните поздравявали закъснелите гости)
Serum est cavendi tempus in mediis malis (Seneca) (лат) - Късно е да се предпазваш в разгара на нещастието (Сенека)
Servitus est postremum malorum omnium (лат) - Неволята е най-голямото нещастие
Sic! (лат) - Така! (в скоби или в полето показва важността на дадено място в текста или изразява иронично отношение на автора)
Si cupias pacem, linguam compesce loquacem! (лат) - Ако се стремиш към покой, обуздавай бъбривия си език!
Si duo faciunt idem, non est idem (лат) - Ако двама правят едно и също нещо, не е едно и също нещо
Si finis bonus, laudabile totum (лат) - Ако краят е добър, всичко е похвално
Si licet parva componere magnis (Vergilius) (лат) - Ако може да се сравни малкото с голямото (Вергилий)
Silentium (лат) - Мълчание, безмълвие
Silentium Universi (лат) - Мълчание на Вселената (израз, с който се обозначава недостигането до Земята на сигнали от предполагаеми извънземни цивилизации)
Sine ano (лат) - Без посочване на годината (на издаване на книга и т.н.)
Sine loco (лат) - Без посочване на мястото (на издаване на книга и т.н.)
Si omnes consentiunt, ego non dissentio (Шилер) (лат) - Ако всички са съгласни, и аз не възразявам (Шилер)
Si parva licet componere magis (Vergilius) (лат) - Ако може да се сравняват малки с велики неща (Хораций)
Si res firma est, itidem firmi amici sunt: si res labat, itidem amici conlabascunt (Plautus) (лат) - Ако твоето положение е надеждно, и приятелите са верни, ако се разклати, и приятелите се разбягват (Плавт)
Si sapis, sis apis (Seneca) (лат) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека)
Siste, viator! (лат) - Спри, пътнико!
Si tacuisses, philosophus mansisses (Boetius) (лат) - Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ (нямаше да разберат, че си глупав) (Боеций)
Si vis amari, ama! (Seneca) (лат) - Ако искаш да те обичат, обичай! (Сенека)
Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (Horatius) (лат) - Ако искаш да заплача, започни да плачеш първи (Хораций)
Si vis pacem, para pacem! (лат) - Ако искаш мир, готви мир!
Si vis vincere, disce pati (лат) - Ако искаш да побеждаваш, научи се на търпеливост
Si vivis Romae, Romano vivito more (лат) - Ако живееш в Рим, живей по римските обичаи
Sibi bene facit, qui bene facit amico (лат) - Прави добро на себе си този, който прави добро на приятеля си
Sibi parat malum, qui alteri parat (лат) - На себе си готви нещастие този, който го готви на друг
Sic fata tulere (лат) - Така желае съдбата
Sic itur ad astra (Vergilius) (лат) - Така вървят към звездите (по този път се върви към славата) (Вергилий)
Sic transit gloria mundi (лат) - Така преминава световната слава
Sic volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas (Iuvenalis) (лат) - Така искам, така заповядвам; вместо довод да бъде моята воля (Ювенал)
Sigillatim mortales, cunctim perpetui (Apuleius) (лат) - Сам човек е смъртен, но заедно хората са вечни (Апулей)
Silendo nemo peccat (лат) - Който мълчи, не греши
Silentium videtur confessio (лат) - Мълчанието се смята за съгласие
Similia similibus curantur (лат) - Подобното се лекува с подобно (принцип на хомеопатичната медицина)
Similis simili gaudet (лат) - Подобният на подобно се радва
Simplex sigillum veri (лат) - Простотата е признак на искреност
Simul consilium cum re amisisti? (Terentius) (лат) - Нима с парите си загубил и разсъдъка си? (Теренций)
Simulans amicum inimicus inimicissimus (Syrus) (лат) - Най-опасен е този враг, който се прави на приятел (Сир)
Simulatum nihil diuturnum (лат) - Заблудата не е нещо дълготрайно
Sine amicitia vita nulla est (Cicero) (лат) - Без дружба животът е нищо (Цицерон)
Sine ira et studio (Tacitus) (лат) - Без гняв и пристрастие (обективно) (Тацит)
Sine labore non erit panis in ore (лат) - Без труд няма да има хляб в устата
Sine macula et ruga (лат) - Без петно и черта (чисто)
Sine mora (лат) - Без задръжка (веднага)
Sine prece, sine pretio, sine poculo (лат) - Без молба, без подкуп, без пиене
Sint ut sunt aut non sint (лат) - Да остане така, както си е, или изобщо да не бъде
Sit modus in rebus! (Horatius) (лат) - Да има мярка в нещата! (Хораций)
Sit tibi (ei) terra levis (лат) - Нека ти (и) бъде лека пръстта (надгробен надпис)
Sit venia verbo (лат) - Нека ми бъде позволено да кажа
Si vis pacem, para bellum (лат) - Ако искаш мир, готви се за война
Sisyphi saxum versare (volvere) (лат) - Търкаля камъка Сизиф (върши се тежка, но напразна работа)
Sol lucet omnibus (Petronius) (лат) - Слънцето свети за всички (Петроний)
Sol ubique triumphat (лат) - Слънцето тържествува навсякъде
Solet hora, quod multi anni abstulerint, reddere (Syrus) (лат) - Един час може да върне това, което много години са взели (Сир)
Soli hoc sapienti contigit, ut nihil faciat invitus (Cicero) (лат) - Само мъдрецът успява да прави всичко съобразно волята си (Цицерон)
Solus cum sola non cogitabuntur orare "Pater noster" (лат) - Той и тя насаме няма да си помислят да пеят "Татко наш"
Sotto voce (сото воче) (ит) - Полугласно
Somni, cibi, potus, venus omnia moderata sint (Hippocrates) (лат) - Сън, храна, пиене, любов - всичко да бъде с мярка (Хипократ)
Species decipit (лат) - Външността е лъжлива
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsar (Ovidius) (лат) - Идват да погледат и себе си да покажат (Овидий)
Spes bona confirmat animos datque vires (лат) - Добрата надежда укрепва духа и дава сили
Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor (Syrus) (лат) - Има надежда за спасение, ако у човека се обажда чувството за срам (Сир)
Spes est ultimum adversarum rerum solatium (Seneca) (лат) - Надеждата е последната утеха в нещастието (Сенека)
Spes sibi quisque (лат) - Всеки вярва на себе си
Spes somnium vigilantium (лат) - Надеждата е сън наяве
Spiritus (лат) - Душа, дух; спирт
Sponte sua, sine lege (лат) - По собствена подбуда, без закон
Stat ei in corde silex (Tibullus) (лат) - Сърцето му е от кремък (Тибул)
Stat sua cuique dies (Vergilius) (лат) - Всеки го очаква неговия ден (Вергилий)
Status in statu (лат) - Държава в държавата
Status quo (лат) - Съществуващо положение
Status quo ante (лат) - Предишно положение
Stretto (ит) - Бързо
Studium rerum novarum (лат) - Страст към новото
Stultitia prae se fert pudorem (Terentius) (лат) - Глупостта често се крие зад скромността (Теренций)
Stultorum plena sunt omnia (Cicero) (лат) - Глупаци има много навсякъде (Цицерон)
Stultum imperare reliquis, qui nescit sibi (Syrus) (лат) - Глупаво е да заповядваш на другите, ако не можеш да ръководиш себе си (Сир)
Sua cuique fortuna in manu est (лат) - На всеки съдбата е в ръцете му
Sua sponte (лат) - По собствена воля
Sua sunt cuique vitia (лат) - Всеки си има свои недостатъци
Suaviter in modo, fortiter in re (лат) - Меко по форма, решително на дело
Sub alia forma (лат) - В друг вид; в друга форма
Sub conditione (лат) - Под условие
Sub fide nobili (лат) - Под честна дума
Sub Iove (лат) - Под Юпитер (под открито небе)
Subito (ит) - Изведнъж, внезапно, без плавен преход
Sub rosa (лат) - Под розата (тайно)
Sub specie aeternitatis (Спиноза) (лат) - От гледна точка на вечността (Спиноза)
Sub voce (лат) - Под словото
Sublata causa, tollitur morbus (effectus) (лат) - Отстрани причината, тогава ще мине болестта (следствието)
Sui generis (лат) - Своеобразен
Sum, quod eris, quod es, ante fui (лат) - Аз съм това, което ще бъдеш, което си, аз бях преди (епитафия)
Stultum est timere, quod vitari non potest (Syrus) (лат) - Глупаво е да се страхуваш от това, което не можеш да избегнеш (Сир)
Summa sedes non capit duos (Seneca) (лат) - На най-високото положение няма двама (Сенека)
Summa summarum (лат) - Сума на сумите (своеобразен)
Summum bonum medicinae sanitas (лат) - Най-високото благо на медицината е здравето
Summum ius, summa inuria (Cicero) (лат) - Най-висшето право е най-висша несправедливост (Цицерон)
Sunt verba et voces praeteraeque nihil (лат) - Думи, звуци и нищо повече
Sunt certi denique fines (лат) - Навсякъде има някакви граници
Suo tempore (лат) - В своето време
Superflua non nocet (лат) - Излишното няма да навреди
Surdo fabulam narrare (лат) - Да разказваш басня на глухия
Sursum cordа! (лат) - Горе сърцето! (не губи присъствие на духа)
Sus Minervam docet (Plutarchus) (лат) - Свинята учи Минерва (Плавт)
Sustine et abstine! (лат) - Търпи и се въздържай! (девиз на стоиците)
Suum quique est decor (Quintilianus) (лат) - За всеки е характерна собствена прелест (Квинтилиан)
Suum cuique placet (Plinius) (лат) - Всеки харесва нещо свое (Плиний)
Suum quisque iudicium habet (Suetonius) (лат) - Всеки има свое съждение (Светоний)