неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - L

L

Labores pariunt honores (лат) - Трудът ражда почести
Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius) (лат) - Трудът сам по себе си е вече наслаждение (Манилий)
Labor et patientia omnia vincunt (лат) - Трудът и търпението побеждават всичко
Labor improbus omnia vincit (Vergilius) (лат) - Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий)
Labor iuventuti optimum est obsonium (лат) - Трудът е най-добрата прехрана за младежта
Labor non onus, sed beneficium (лат) - Трудът не е бреме, а благо
Labor omnia vincit (Vergilius) (лат) - Трудът побеждава всичко (Вергилий)
Laesus ab igne puer timet illum postea semper (лат) - Пострадалото от огъня дете се бои винаги от него
Laetificat stultum grandis promissio multum (лат) - Глупакът много се радва на голямо обещание
Laetitia garrula res est (лат) - Радостта е словоохотлива
Lapsu temporis (лат) - С времето
Lapsus (лат) - Грешка
Lapsus calami (лат) - Грешка на перото
Lapsus linguae (лат) - Грешка на езика
Lapsus memoriae (лат) - Грешка на паметта
Larga manu (лат) - С щедра ръка
Largitio fundum non habet (лат) - Щедростта няма дъно (безгранична е)
L'art pour l'art (л'ар пур л'ар) (фр) - Изкуство за изкуството (девиз на привържениците на естетизма в изкуството през ХІХ век)
Latet anguis in herba (Vergilius) (лат) - Крие се змията в тревата (невидима опасност) (Вергилий)
Latinitate culinaria utitur (лат) - Използва кухненски латински (малкообразован човек, но с претенции)
Lato sensu (лат) - В широк смисъл
Latrante uno latrat statim et alter (лат) - Когато едно куче залае, веднага и друго ще подхване
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis (лат) - Възхваляваме миналите години, но живеем със съвременността
Laudant, quod non intelligunt (лат) - Хвалят това, което не разбират
Laudator temporis acti (Horatius) (лат) - Хвалител на миналото (консервативен човек) (Хораций)
Laus alit artes (лат) - Похвалата храни изкуството
Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur (Syrus) (лат) - Ако не идва нова слава, губи се предишната (Сир)
Legalitas regnorum fundamentum (лат) - Законността е основата на държавата
Lege artis (лат) - По правилата на изкуството
Lege et consuetudine (лат) - По закона и обичая
Lege necessitatis (лат) - По закона на необходимостта
Legem brevem esse oportet (Seneca) (лат) - Законът трябва да бъде кратък (Сенека)
Leges bonae ex malis moribus procreantur (лат) - Добрите закони възникват от лошите обичаи
Leges cum omnibus semper una atque eadem voce loquuntur (лат) - Законите говорят на всички с един и същи глас (пред закона всички са равни)
Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus (лат) - Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни
Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire (лат) - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва
Leonem mortuum etian (et) catuli mordent (лат) - Мъртвия лъв дори (и) кученцата го хапят
Le roi est mort; vive le roi! (льо роа е мор, вив льо роа) (фр) - Кралят е мъртъв, да живее кралят! (формулировка, с която херолдът във Франция възвестявал за смъртта на краля и възкачването на престола на неговия наследник)
Lesto (лат) - Бегло, бързо
L'Etat c'est moi (л'ета с'е моа) (фр) - Държавата това съм аз (думи на френския крал Луи ХІV, за да подчертае абсолютната си власт)
Levis est consolatio ex miseria aliorum (Cicero) (лат) - Лесно е да се намери забрава, ако мъката е чужда (Цицерон)
Levis est fortuna; cito reposcit, quae dedit (Syrus) (лат) - Съдбата е непостоянна; бързо взема това, което е дала (Сир)
Levis est labor omnis amanti (лат) - За влюбения всички трудности са леки
Levius fit patientia quidquid corrigere est nefas (Horatius) (лат) - Което не може да се поправи, става по-леко благодарение на търпеливоста (Хораций)
Lex (лат) - Закон
Lex est, non poena perire (Seneca) (лат) - Смъртта е закон, а не наказание (Сир)
Lex est quod populus iubet atque constituit (лат) - Законът е това, което народът нарежда и постановява
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesido est (лат) - Справедливият закон е опора на свободата, равенството и братството
Lex prospicit, non respicit (лат) - Законът гледа напред, а не назад
Lex recte facere iubet, vetat delinquere (лат) - Законът нарежда да се постъпва честно и забранява да се извършва престъпление
Lex videt iratum, iratus legem non videt (Syrus) (лат) - Законът вижда разгневения, разгневеният не вижда закона (Сир)
Libenter homines id, quod volunt, credunt (Caesar) (лат) - Хората с удоволствие вярват на това, което желаят (Цезар)
Liberis nihil carius humano generi est (лат) - Няма нищо по-скъпо за човешкия род от децата
Libertas (лат) - Свобода
Libri amici, libri magistri (лат) - Книгите са приятели, книгите са учители
Libro completo saltat scriptor pede laeto (лат) - Като завърши книгата, авторът скача от радост
Licentia potica (лат) - Поетическа волност
Licet et decet (лат) - Позволено е и подобава
Licet superbus ambules pecunia, fortuna non mutat genus (Horatius) (лат) - Както и да се гордееш с богатството си, то няма да промени твоето достойнство (Хораций)
Ligna in silvas fers (Horatius) (лат) - Носиш дърва в гората (трудиш се напразно) (Хораций)
Linguam caninat comedi (лат) - Ял съм кучешки език (врял и кипял съм в нещо)
Lis litem generat (лат) - Спорът ражда спор
Littera docet, littera nocet (лат) - Буквата учи, буквата вреди
Littera scripta manet, verbum imbelle perit (лат) - Написаната буква остава, безсилното слово изчезва
Litterae thesaurus sunt (Petronius) (лат) - Науката е съкровище (Петроний)
Litterarum radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt (лат) - Корените на науката са горчиви, а плодовете сладки
Loco citato (лат) - На споменатото място
Locus minoris resistentiae (лат) - Място на най-малкото съпротивление
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla (Seneca) (лат) - Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека)
Lucri bonus est odor (Livius) (лат) - Миризмата на ползата е приятна (Ливий)
Luna latrantem canem non curat (лат) - Луната не обръща внимание на лая на кучетата
Lupos apud oves relinquis custodes (лат) - Оставяш вълците да пазят овцете
Lupum auribus tenere (лат) - да държиш вълка за ушите (да се намираш в тежко, безизходно положение)
Lupus in fabula (Terentius) (лат) - Вълкът в баснята ("за вълка говорим, а той в кошарата") (Теренций)
Lupus non curat numerum ovium (Vergilius) (лат) - Вълкът не се грижи за боя на овцете (взема и това, което е преброено) (Вергилий)
Lupus non mordet lupum (лат) - Вълк вълка не хапе
Lupus pilum mutat, non mentem (лат) - Вълкът сменя кожата си, но не и нрава си
Lux in tenebris (лат) - Светлина в тъмното
Lux veritatis (лат) - Светлината на истината
Luxuria inopiae mater (лат) - Разкошът е майка на бедността

Източник: тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар