неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - E

E

E cantu dignoscitur avis (лат) - Птицата се познава по песента
Ecce homo! (лат) - Ето го човекът! (Думи на Пилат, когато извежда Христос пред тълпата, за да го предаде на разпъване)
Editio princeps (лат) - Първо издание
E fructu arbor cognoscitur (лат) - По плода познават дървото
Ego (лат) - Аз
Einmal ist keinmal (лат) - Един път не се брои
Eius est nolle qui potest velle (лат) - Който има право да желае, той има и право да се откаже
Eiusdem farinae (Persius) (лат) - От същото тесто (Персий)
Elephanticorio circumtentus est (Plautus) (лат) - Завит в кожа на слон (дебелокож) (Плавт)
Elephantum ex musca facis (лат) - Правиш от мухата слон
Elucentissimum est edocendi genus exemplorum subditio (лат) - Най-добрият начин да се обучава е да се обучава с примери
Emas non quod opus est, sed quod necesse est (лат) - Купувай не това, което трябва, а което е необходимо
En gros (ан гро) (фр) - На едро; в общи линии
Eo ipso (лат) - Със същото това
Epistola non erubiscit (Cicero) (лат) - Писмото не се изчервява (в писмото можеш да се обясниш свободно) (Цицерон)
E plumis cognoscitur avis (лат) - По перата познаваме птицата
Equi donati dentes non sunt inspiciendi (лат) - На подарения кон не трябва да се гледат зъбите
Erba mala presto cresce (лат) - Лоша трева бързо расте
Ergo (лат) - Следователно
Eripere telum, non dare irato decet (Syrus) (лат) - Трябва да се взема от разгневеният оръжието, а не да му се дава (Сир)
Eripitur persona, manet res (Lucretius) (лат) - Човек загива, делото остава (Лукреций)
Errando discimus (лат) - Учим се като грешим
Errare humanum est (stultum est in errore perseverare) (лат) - Да греши е характерно за всеки човек (но да настоява на грешката си е характерно само за глупака)
Errata (лат) - Грешки
Est aliquid patriis finibus vicinum esse (Ovidius) (лат) - Има нещо в това, че човекът иска да бъде (близо) до границите на родината (Овидий)
Est foculus proprius multo pretiosior auro (лат) - Домашното огнище е много по-ценно от злато
Est innatus in nobis cognitionis amor et scientiae (лат) - За нас е характерно вродено влечение към познанието и науката
Est medicina triplex: servare, cavere, mederi (лат) - Задачата на медицината е тройна: да пази, да предупреждава, да лекува
Est modus in rebus (sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere verum) (Horatius) (лат) - Има мярка в нещата (съществуват в края на краищата граници, от едната или от другата страна на които не може да има истина) (Хораций)
Est quodam prodire tenus, si non datur ultra (Horatius) (лат) - Трябва да напреднеш поне малко, ако не може далече (Хораций)
Est quoque cunctarum novitas carissima rerum (Ovidius) (лат) - Новото е най-доброто от всички неща (Овидий)
Est rerum omnium magister usus (Caesar) (лат) - Опитът е учител на всичко (Цезар)
Est socia mortis homini vita ingloria (Syrus) (лат) - Безславният живот е за човека като смърт (Сир)
Et cetera (caetera) (лат) - И така нататък
Et ego in Arcadia fui (лат) - И аз съм бил в Аркадия (в идилическата поезия Аркадия е страна на мира и щастието)
E tenui casa saepe vir magnus exit (лат) - От бедната къща често излиза велик човек
Et facillimum vectigal est, et honestissimum parsimonia (лат) - И най-лек доход, и най-почтен е пестеливостта
Et fumus patriae dulcis (Ovidius) (лат) - И димът на родината е сладък (Овидий)
Et gaudium et solatium in litteris (Plinius) (лат) - И радост, и утешение в науката (Плиний)
Et hoc genus omne (лат) - И все от този род
Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus) (лат) - Дори и един косъм има сянка (най-малките прегрешения хвърлят сянка върху човека) (Сир)
Etiam post malam segetem serendum est (Seneca) (лат) - И след лоша реколта трябва да се сее (Сенека)
Etiam sanato vulnere cicatrix manet (Syrus) (лат) - Дори заздравелите рани оставят белези (Сир)
Etiam sine lege poena est conscientia (лат) - Угризението на съвестта е наказание без закон
Et proprius panis magis exstat in ore suavis (лат) - Собственият хляб е по-сладък на вкус
Et propter vitam vivendi perdere causas (Iuvenalis) (лат) - Заради живота да изгубиш това, което е неин смисъл (Ювенал)
Et semel emissum volat irrevocabile verbum (Horatius) (лат) - Когато думата е казана, тя отлита безвъзвратно (Хораций)
Et tu, Brute, contra me? (лат) - И ти ли, Бруте, срещу мене? (предсмъртно възклицание на Юлий Цезар, отправено към неговия родственик и любимец Марк Брут, когото видял сред убийците си)
Eum laborem sumas laudem, qui tibi ac fructum ferat (Lucilius) (лат) - Цени този труд, който ти носи слава, а на другите - полза (Луцилий)
Eventus stultorum magister est (Livius) (лат) - Учител на неразумните хора е горчивият опит (Ливий)
Ex abrupto (лат) - Веднага, внезапно; без подготовка
Ex adverso (лат) - (Доказателство) от противното
Ex arena funiculum nectis (лат) - Правиш въже от пясък
Ex cathedra (лат) - От катедрата (обикновено иронично: авторитетно)
Exceptio confirmat (probat) regulam (лат) - Изключението потвърждава правилото
Exceptis excipiendis (лат) - С изключение на това, което трябва да се изключи
Ex comoedia saepe fit tragoedia (лат) - От комедията често става трагедия
Ex cupiditatibus odia, discidia, discordia, seditiones, bella nascuntur (лат) - От алчността се раждат омраза, раздор, разногласие, вражда, войни
Exegi monumentum aere perennius (Horatius) (лат) - Издигнах си паметник, по-здрав от мед (Хораций)
Ex gratia (лат) - От любезност
Exiguum malum - ingens bonum (лат) - Малко зло - голямо благо
Exitus acta probat (Ovidius) (лат) - Краят увенчава делото (Овидий)
Ex libris (лат) - От книгите (на някого)
Ex minimis seminibus nascuntur ingentia (лат) - Голямото се ражда от най-малките семена
Ex nihilo nihil (Lucretius) (лат) - От нищо - нищо (Лукреций)
Ex officio (лат) - По задължение; официално
Ex opere artifex agnoscitur (лат) - Майсторът се познава по работата
Ex Oriente lux (лат) - От Изток - светлина
Experientia est optima rerum magistra (лат) - Опитът е най-добрият учител
Еxplicite (лат) - Разгърнато, ясно
Ex professo (лат) - По професия; с познаване на нещата, обстоятелствено
Extremis malis - extrema remedia (лат) - За извънредното зло - извънредни мерки
Ex ungue leonem (cognoscimus), ex auribus asinum (лат) - По нокътя лъва (познаваме), по ушите - магарето

Няма коментари:

Публикуване на коментар