неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - N

N

Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitar (лат) - Каквото не научиш в младостта си, няма да го знаеш и в зряла възраст
Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago (лат) - Без наука животът прилича на смърт
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet (Horatius) (лат) - Нещата засягат и тебе, когато гори домът на съседа ти (Хораций)
Nare sine cortice (лат) - Плувам без корк (не се нуждая от чужда помощ)
Natura abhorret (horret) vacuum (лат) - Природата не търпи празно пространство
Natura cupiditatem ingenuit homini veri videnti (лат) - Природата е надарила човека със стремеж да опознава истината
Natura est semper invicta (Cicero) (лат) - Природата е винаги непобедима (Цицерон)
Natura incipit, ars dirigit, usus perficit (лат) - Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства
Natura parendo vincitur (лат) - Побеждава природата този, който и се подчинява
Natura trahit ad sua iura (лат) - Природата изисква своите права
Naturalia non sunt turpia (Celsus) (лат) - Което е естествено, не е безобразно (Целс)
Naturam mutare difficile est (лат) - Да се измени природата (нрава) е трудно
Navita de ventis, de tauris narrat arator; enumerat miles vulnera, pastor oves (Propertius) (лат) - Морякът разказва за ветровете, а орачът за биковете; воинът брои рани, а пастирят - овце (Проперций)
Ne cede malis (Vergilius) (лат) - Не падай духом в нещастието (Вергилий)
Nec locus, ubi Troia fuit (лат) - Няма следа от мястото, където е била Троя
Ne credas undam placidam non esse profundam! (лат) - Не вярвай, че спокойната вода не е дълбока
Ne discere cessa! (лат) - Не спирай да се учиш!
Ne Iuppiter quidem omnibus placet (лат) - Дори и Юпитер не ще угоди на всички
Ne maior quam facultas sit benignitas (Syrus) (лат) - Нека щедростта не бъде по-голяма от възможността (Сир)
Ne multis verbis pauca comprehenderis, sed paucis multa (лат) - Не с много думи изразявай малко, а с малко - много
Ne noceas, dum vis prodesse, memento! (Ovidius) (лат) - Помни, че не си навредил, желаейки да помогнеш (Овидий)
Ne quid nimis! (Terentius) (лат) - Нищо свръх мярката! (Теренций)
Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit (лат) - Не е мъдър този, който няма полза от своята наука
Ne simus severi censores aliores (лат) - Да не бъдем сурови съдии към другите
Nec Hercules contra plures (лат) - Дори Херкулес не може да излезе срещу мнозина
Nec mortem effugere quisquam, nec amorem potest (Syrus) (лат) - Никой не може да избегне нито смъртта, нито любовта (Сир)
Nec natare, nec litteras novit (лат) - Не може да плува, не е грамотен (пълен глупак)
Nec plus ultra (лат) - Нищо над това; връх на съвършенството, недостижимо нещо
Nec quisquvam melior medicus quam fidus amicus (лат) - Никой не може да бъде по-добър лекар от верния приятел
Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus (Horatius) (лат) - Не винаги стрелата улучва там, където е насочена (Хораций)
Nec sibi, nec alteri (лат) - Ни на себе си, ни на друг
Necessitas acuit ingenium (лат) - Необходимостта изостря ума
Necessitas caret lege (лат) - Необходимостта не знае закон
Necessitudo etiam timidos fortes facit (Sallustius) (лат) - Затруднителното положение прави смели дори страхливците (Салустий)
Negandi causa avaro nunquam deficit (Syrus) (лат) - Скъпреникът винаги има причина да откаже (Сир)
Nel tempo (нел темпо) (ит) - В такт
Neminem metuit innocens (лат) - Невинният не се страхува от никого
Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito (Syrus) (лат) - Никого не обвинявай и не хвали прибързано (Сир)
Neminem pecunia divilem fecit (лат) - Парите на никого не дават щастие
Nemini fidit, qiu in malitia vivit (лат) - На никого не се доверява този, който живее нечестно
Nemo amat, quos timet (Seneca) (лат) - Никой не харесва този, от когото се страхува (Сенека)
Nemo debet bis puniri pro uno delicto (лат) - Никой не трябва да бъде наказван два пъти за едно и също престъпление
Nemo iudex (testis) idoneus in propris (sua) causa (лат) - Никой не е отговорен съдия (свидетел) по собственото си дело
Nemo liber est, qui corpori servit (Seneca) (лат) - Не е свободен този, който е роб на тялото си (Сенека)
Nemo mortalium omnibus horis sapit (Plinius) (лат) - Никой от хората не е постоянно мъдър (и най-умните хора също грешат) (Плиний)
Nemo nascitar sapiens, sed fit (лат) - Никой не се ражда мъдър, само става такъв
Nemo potest personam diu ferre (лат) - Никой не може да носи дълго маска
Nemo potest regere, nisi qui et regi (Syrus) (лат) - Който не умее да се подчинява, той не умее да ръководи (Сир)
Nemo propheta in patria sua (лат) - Няма пророк в своето отечество
Nemo sapiens, nisi patiens (лат) - Няма да стане умен този, който няма търпение
Nemo sine vitiis est (Seneca) (лат) - Никой не е без пороци (Сенека)
Nemo solus satis sapit (Plautus) (лат) - Никой самостоятелно не е достатъчно мъдър (Плавт)
Nemo timendo ad summum pervenit locum (Syrus) (лат) - Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение (Сир)
Ne puero gladium (лат) - Не давай меч на детето
Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbas (Horatius) (лат) - Никога дивите орли не раждат мирни гълъби (Хораций)
Nequiquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret (Ennius) (лат) - Не е мъдър този, който не може да помогне на себе си (Ений)
Nervus belli pecunia (Cicero) (лат) - Парите са нервът на войната (Цицерон)
Nescio etiam id, quod scio (лат) - Дори сега още не зная какво зная
Neutrum (лат) - Среден род (в граматиката)
Nihil (лат) - Нищо
Nihil agendoq male agere discimus (лат) - Като не правим нищо, се учим да правим лошо
Nihil citius arescit quam lacrimae (лат) - Нищо не изсъхва по-бързо от сълзите
Nihil citius senescit quam gratia (лат) - Нищо не старее по-бързо от благодарността
Nihil esse utilius sale et sole (лат) - Няма нищо по-полезно от солта и слънцето
Nihil est ab omni parte beatum (Horatius) (лат) - Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций)
Nihil est difficile volenti (лат) - За желаещия няма трудности
Nihil est incertius vulgo (лат) - Няма нищо по-непостоянно от тълпата
Nihil est iucundius lectulo domestico (лат) - Няма нищо по-мило от домашното легло (от своя дом)
Nihil est simul et inventum et perfectum (Cicero) (лат) - Няма нищо едновременно и изобретено, и съвършено (Цицерон)
Nihil est veritatis luce dulcius (Cicero) (лат) - Няма нищо по-сладко от светлината на истината (Цицерон)
Nihil habeo, nihil curo (timeo) (лат) - Нямам нищо, не се грижа за нищо (от нищо не се страхувам)
Nihil (nil) novi sub sole (лат) - Нищо ново под слънцето
Nihil probat, qui nimium probat (лат) - Нищо няма ад докаже този, който доказва прекалено много
Nihil semper floret, aetas succedit aetati (Cicero) (лат) - Нищо не цъфти вечно, век века сменя (Цицерон)
Nihil semper suo statu manet (лат) - Нищо не остава в едно и също състояние
Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum (Cicero) (лат) - Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ (Цицерон)
Nil actum credas, dum quid superesset agendum (Lucanus) (лат) - Ако е останало нещо да се доправи, смятай, че нищо не е направено (Лукан)
Nil admirari (Horatius) (лат) - Не се учудвай на нищо (Хораций)
Nil desperandum (Horatius) (лат) - Не трябва да се отчайваш (Хораций)
Nil magis amat cupiditas, quam quod non licet (Syrus) (лат) - Пристрастието не обича нищо повече от това, което е забранено (Сир)
Nil mirari, nil indignari, sed intellegere (лат) - На нищо да не се учудваш, от нищо да не се възмущаваш, а да се стараеш да разбереш
Nil mortalibus arduum est (Horatius) (лат) - За хората няма нищо недостижимо (Хораций)
Nil nisi bene (лат) - Никак освен добре
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Horatius) (лат) - Животът не е дал нищо на хората без упорит труд (Хораций)
Nimia familiaritas facit contemptum (лат) - Прекомерната фамилиарност води до пренебрежение
Nimia fiducia magnae calamitati solet esse (лат) - Прекомерната увереност в себе си е причина за големи беди
Nimia omnia nimium exhibent negotium hominibus (Plautus) (лат) - Всичко, което не е по мярка, причинява на хората големи грижи (Плавт)
Nimium altercando veritas amittitur (Syrus) (лат) - В прекомерния спор се губи истината (Сир)
Nimium civiles viles (лат) - Прекомерно вежливите са нищожни
Nocens precatur, innocens irascitur (Syrus) (лат) - Виновният моли, а невинният се възмущава (Сир)
Nolens volens (лат) - Щеш не щеш
Noli me tangere (лат) - Не ме докосвай
Nomina stultorum leguntur ubique locorum (лат) - Имената на глупците се четат навсякъде
Nomina sunt odiosa (Ovidius) (лат) - Имената са омразни (Овидий)
Nomine et re (лат) - На думи и на дела
Non aliter vives in solitudine, aliter in foro (Syrus) (лат) - Живей еднакво и насаме, и пред хората (Сир)
Non aqua, non igni pluribus locis utimur, quam amicitia (Cicero) (лат) - От дружбата се ползваме по-често, отколкото от водата и огъня (Сир)
Non bene pro toto libertas venditur auro (лат) - Позорно е да се продава свободата за злато
Non bis in idem (лат) - Не два пъти за едно и също нещо
Non cito ruina perit is, qui rimam timet (Syrus) (лат) - Не загива бързо от затрупване този, който се бои от пукнатината (Сир)
Non compos mentis (лат) - Не напълно разумно
Non cuilibet pulsanti patet ianua (лат) - Не на всеки, който чука, му се отваря вратата
Non cuivis homini contingit adire Corinthum (Horatius) (лат) - Не всеки човек успява да достигне Коринт (да достигне най-висшето) (Хораций)
Non de ponte cadit, qui cum sapientia vadit (лат) - Не пада от моста този, който ходи умно
Non est ad magna ascensus facilis (лат) - Не е лесно да се издигнеш до големи неща
Non est census super censum salutis (лат) - Няма нищо по-ценно от здравето
Non est cicatrix turpis, quam virtus parit (Syrus) (лат) - Не е позорен този белег, който е резултат от мъжество (Сир)
Non est culpa vini, sed culpa bibentis (лат) - Не е виновно виното, а тези, които го пият
Non est de pastu ovium quaestio, sed de lana! (лат) - Става дума не за храненето на овцете, а за тяхната вълна!
Non est fumous absque igne (лат) - Няма дим без огън
Non est viri timere laborem (лат) - Не е характерно за мъжа да се страхува от работата
Non genus virum ornat, generi vir fortis loco (Anth Lat) (лат) - Не произходът краси човека, а смелият човек - произхода (Латинска антология)
Non habet eventus sordida praeda bonos (лат) - Нечестно придобитото се губи
Non in loco ridere pergrave est malum (лат) - Да се смееш не на време е много голям порок
Non in omnes omnia conveniunt (Cicero) (лат) - Не всичко подхожда на всички (Цицерон)
Non interest, quid morbum faciat, sed quid tollat (лат) - Важно е не това, което предизвиква болестта, а това, което я отстранява
Non licet (лат) - Не е позволено
Non liquet (Cicero) (лат) - Неясно е (Цицерон)
Non male respondit, male enim prior ille rogarat (Quintilianus) (лат) - Не отговори лошо, лошо го попитаха (според въпроса и отговорът) (Квинтилиан)
Non multa, sed multum (Plinius Minor) (лат) - Не много, но много (не много по количество, а много по съдържание) (Плиний Младши)
Non nova, sed nove (лат) - Не ново, а по новому (казано или написано)
Non omne est aurum, quod splendet (nitet) (лат) - Не всичко, което блести е злато
Non omne licitum honestum (лат) - Не всичко позволено е почтено
Non omnia possumus omnes (Lucilius) (лат) - Не всички можем всичко (Луцилий)
Non omnibus unum est, quod placet: hic spinas colligit, ille rosas (лат) - Не всички харесват едно и също нещо: един събира бодли, а друг - рози
Non omnis error stultitia est dicenda (лат) - Не всяка грешка трябва да се нарича глупост
Non omnis moriar (Horatius) (лат) - Няма да умра напълно (Хораций)
Non opus est follo suspendere tympana collo (лат) - Не трябва на глупава шия да се окачат звънци (глупака ще го познаеш и без звънец)
Non possumus (лат) - Не можем (категоричен отказ)
Non procul a proprio stipite poma cadunt (лат) - Ябълките падат близо до ствола си
Non progredi est regredi (лат) - Да не вървиш напред значи да вървиш назад
Non qua itur, sed qua eundum est (лат) - Трябва да се върви не по този път, по който вървят всички, а по справедливия
Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem (лат) - Болният търси не красноречив лекар, а способен да го излекува
Non quivis, pellem qui gestat tigridis, audax est (лат) - Не всики, който е наметнал тигрова кожа, е смел
Non refert quis, sed quid dicat (лат) - Няма значение кой говори, а какво говори
Non rex est lex, sed lex est rex (лат) - Не царят е закон, а законът е цар
Non scholae, sed vitae discimus (лат) - Не заради училището, а заради живота се учим
Non semper errat fama (лат) - Не винаги мълвата греши
Non solet ingeniis summa nocere dies (Ovidius) (лат) - Смъртта не може да навреди на великите хора (Овидий)
Non tutae sunt cum regibus facetiae (Syrus) (лат) - Шегите с царете не са безопасни (Сир)
Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum (лат) - Не дрехите красят човека, а човекът дрехите
Non vitia hominis, sed vitia saeculi (лат) - Грешки не на човека, а на века
Non vivimus, ut edamus, sed edimus, ut vivamus (лат) - Не живеем, за да ядем, а ядем, за да живеем
Non volat in buccas assa columba tuas (лат) - Печените гълъби не влизат сами в устата ти
No pasaran! (исп) - Няма да минат (девиз на защитниците на републиката по време на Испанската гражданска война през 1936 г)
Nondum adesse fatalem horam (лат) - Още не е настъпило съдбоносното време
Nosce te ipsum (лат) - Познай себе си
Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se (лат) - Когото не можеш да познаеш по него си, познаваш го по приятеля му
Nota bene! (лат) - Запомни!
Novos amicos dum paras, veteres cole (лат) - Намирай си нови приятели, а старите не забравяй
Novus fructus, novus luctus (лат) - Ново дете, нова грижа
Novus rex, nova lex (лат) - Нов цар, нов закон
Nox cogitationum mater (лат) - Нощта е майка на мислите
Nox fert consilium (лат) - Нощта носи съвет
Nudis verbis (лат) - Голословно
Nulla aetas ad discendum sera (лат) - Не е късно да се учиш във всяка една възраст
Nulla dies sine linea (лат) - Нито ден без черта (думи на Плиний Стари за гръцкия художник Апел)
Nulla fere causa est, in qua non femina litem moverit (лат) - Няма такова нещо, по което жената да не започне да спори
Nulla, quae multos amicos recipit, angusta est domus (Syrus) (лат) - Никога не е тясна къщата, която приема много приятели (Сир)
Nulla scabies scabiosior superstitione (лат) - Няма по-лоша привичка от суеверието
Nulla tempestas magna perdurat (лат) - Никоя голяма буря не е продължителна
Nulla vis est maior populi voluntate (лат) - Няма по-голяма сила от волята на народа
Nulli mortalium iniuriae suae parvae videntur (лат) - Нито на един човек собствената обида не му се струва малка
Nullis amor est sanabilis herbis (Ovidius) (лат) - Няма лекарство за любовта (Овидий)
Nullus locus tibi dulcior esse debet patria (лат) - Никое място не трябва да ти е по-скъпо от родината
Nummis praestat carere quam amicis (лат) - По-добре без пари, отколкото без приятели
Nunquam, ubi diu fuit ignis, deficit vapor (Syrus) (лат) - Никога не е без дим там, където дълго е имало огън (Сир)
Nunc aut nunquam (лат) - Сега или никога
Nunc et in saecula (лат) - Сега и завинаги
Nunquam periclum sine periclo vincitur (Syrus) (лат) - Никога опасността не се преодолява без опасност (Сир)
Nunquam potest non esse virtuti locus (Seneca) (лат) - Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде (Сенека)
Nunquam secura est prava conscientia (Syrus) (лат) - Нечистата съвест никога не е безопасна (Сир)
Nuptiae nuptiarum sunt occasiones (лат) - Сватбата е удобен случай за сватба (по време на сватба има възможност да се запознаеш и да се влюбиш)
Nusquam nec malum malo, nec vulnus curatur vulnere (лат) - Никъде не лекуват злото със зло, а раната с рана
Nusquam sunt, qui ubique sunt (лат) - Никъде не е този, който е навсякъде
Nutritur vento, vento restinguitur ignis (Ovidius) (лат) - Огънят се поддържа от вятър и от вятър гасне (Овидий)

Няма коментари:

Публикуване на коментар