неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - F

F

Faber est suae quisque fortunae (Sallustius) (лат) - Всеки е ковач на своето щастие (Салустий)
Fabri soli de suis artibus iudicent (лат) - Само самият творец може най-добре да съди за своето изкуство
Fac et spera (лат) - Прави и се надявай
Facile aliis ignoscet, qui sua vitia noverit (лат) - Лесно извинява другите този, който знае своите пороци
Facile dictu, difficile factu (лат) - Лесно е да се каже, трудно е да се направи
Facile ex amico inimicum facies, cui promissa non reddas (лат) - Приятелят ще стане враг, когато не изпълниш обещанието си
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius) (лат) - Всички ние, когато сме здрави, даваме лесно съвети на болните (Теренций)
Facilitate nihil homini est melius, neque clementia (Terentius) (лат) - За човека няма нищо по-ценно от добротата и любезността (Теренций)
Facilius crescit, quam inchoatur, dignitas (Syrus) (лат) - Уважението расте по-бързо, отколкото започва (Сир)
Facilius est apta dissolvere, quam dissipata connectere (Cicero) (лат) - По-лесно е да се развърже завързаното, отколкото да се съедини разделеното (Цицерон)
Facilius est lpus facere, quam idem (Quintilianus) (лат) - По-лесно е да направиш повече, отколкото същото (Квинтилиан)
Facta loquuntur (лат) - Делата (фактите) крещят
Facta, non verba! (лат) - Дела, а не думи!
Facta sunt verbis difficiliora (лат) - Делата са по-трудни от думите
Factum, non fabula (лат) - Действителност, а не басня
Factum obiit, monumenta manent (Ovidius) (лат) - Постъпката е минала, паметниците остават (Овидий)
Factum tacendo crimen facias acrius (Syrus) (лат) - Като отминеш с мълчание лошата постъпка, лъжеш да извършиш най-лошо престъпление (Сир)
Facundus est error, cum simplex sit veritas (лат) - Лъжата е красноречива, истината е проста
Faecem bibat, qui vinum bibat (лат) - Който пие вино, да пие и утайката
Fallaces sunt rerum species (лат) - Външният вид лъже
Falsus in uno, falsus in omnibus (лат) - Фалшив в едно, фалшив във всичко
Fama bona (лат) - Добро име (добра репутация)
Fama candida rosa dulcior (лат) - Добрата слава е по-приятна от розата
Fama nihil est celerius (лат) - Няма нищо по-бързо от мълвата
Fama pluris quam opes (лат) - Репутацията значи повече от богатството
Fama semper vivat (лат) - Нека вечно да живее славата
Famam curant multi, pauci conscientiam (Syrus) (лат) - Много хора се грижат за добра слава, но малко - за съвестта (Сир)
Fames artium magistra (mater) (лат) - Гладът е учителка (майка) на занаятите
Fames est optimus coquus (magister) (лат) - Гладът е най-добрият готвач (учител)
Fas est ab hoste doceri (Ovidius) (лат) - И от врага подобава да се учиш (Овидий)
Fatetur facinus is, qui iudicium fugit (Syrus) (лат) - Признава престъплението този, който избягва съда (Сир)
Fatum est series causarum (лат) - Съдбата е редица от причини
Fax mentis incendium gloriae (лат) - Факелът на мисълта разпалва пожара на славата
Feci quod potui, faciant meliora potentes (Ovidius) (лат) - Направих всичко, което можах, нека, който може, да направи по-добре (Овидий)
Fecit (лат) - Направих го (надпис на старинни картини след подписа на художника)
Fecit deos primum timor (лат) - Боговете са създадени преди всичко от страха
Fecundi calices, quem non fecere disertum (Horatius) (лат) - Пълна чаша, кого няма да направиш красноречив (Хораций)
Felicitas humana numquam in eodem statu permanent (лат) - Човешкото щастие не е никога постоянно
Felicitas multos habet amicos (лат) - Щастието има много приятели
Felix est, non qui videtur esse aliis, sed qui sibi (Syrus) (лат) - Щастлив е не този, когото другите смятат за щастлив, а този, който сам се смята за такъв (Сир)
Feminium (лат) - Женски род (в граматиката)
Fer difficilia, facilia levius perferes (Syrus) (лат) - Преживей големите трудности, по-леко ще преживееш по-малките (Сир)
Feriunt summos fulgura montes (Horatius) (лат) - Мълниите удрят най-високите планини (Хораций)
Fermo (ит) - Твърдо, решително
Feroce (фероче) (ит) - Диво, бурно, неистово
Ferro ignique (Lucanus) (лат) - С меч и огън (Сир)
Ferro nocentius aurum (Ovidius) (лат) - Златото е по-престъпно от желязото (Овидий)
Ferrum ferro acuitur (лат) - Желязото се остри с желязо
Ferrum quando calet, cudere quisque valet (лат) - Когато желязото е горещо, всеки може да кове
Festina lente (лат) - Бавно бързай
Festinatio improvida est et caeca (лат) - Прибързаността е невнимателна и сляпа
Festinatio iudiciorum noverca (лат) - Прибързаността е мащеха на съда (съдията не трябва да бърза)
Festinationis comites sunt error et poenitentia (лат) - Грешката и разкаянието са спътници на прибързаността
Fiat lux! (лат) - Да бъде светлина!
Fida terra, infidum mare (лат) - Земята е надеждна, ненадеждно е морето
Fide, sed cui, vide (лат) - Доверявай се, но гледай на кого се доверяваш
Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest (Syrus) (лат) - Който изгуби честността си, не може повече нищо да изгуби (Сир)
Fides facit fidem (лат) - Доверието ражда доверие
Fides, ut anima, unde abiit, eo nunquam redit (Syrus) (лат) - Честността е като полъх на вятър, никога вече не се връща там, откъдето е излязла (Сир)
Fifty-fifty (фифти фифти) (англ) - Поравно
Findere caelum aratro (лат) - Да ореш с плуг небето (да правиш нещо невъзможно)
Finis (лат) - Край
Finis coronat opus (лат) - Краят увенчава делото
Finis sanctificat media (лат) - Целта оправдава средствата
Finita la comedia (ит) - Комедията свърши
Firmissima est inter pares amicitia; inter dominum et servum nulla amicitia est (лат) - Между равните дружбата е най-здрава; между господаря и роба дружба няма
Fit fabricando faber (лат) - Майстор се става благодарение на практиката
Flagrante delicto (лат) - На местопрестъплението
Focus et iocus placent (лат) - Огнището и шегата привличат
Folio verso (лат) - На следващата страница
Folium (лат) - Лист, страница
Fortes fortuna adiuvat (Terentius) (лат) - Съдбата помага на смелите (Теренций)
Forti et fideli nihil difficile (лат) - За смелия и издръжливия човек няма трудности
Fortis cadere, cedere non potest (лат) - Смелият може да загине, но не да отстъпи
Fortiter malum qui patitur, idem post potitur bonum (Plautus) (лат) - Който понася мъжествено скръбта, след това постига щастие (Плавт)
Fortuna caeca est (Cicero) (лат) - Съдбата е сляпа (Цицерон)
Fortuna favet fortibus (лат) - Щастието помага на смелите
Fortuna fortes metuit, ignavos premit (лат) - Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите
Fortuna multis nimis dat, satis nulli (лат) - Съдбата дава на мнозина много достатъчно - на никого
Fortuna non mutat mores (лат) - Щастието не променя обичаите
Fortuna tibi favet (лат) - Щастието ти помага
Fortuna vitrea est, tum, cum splendet, frangitur (Syrus) (лат) - Щастието е чупливо като стъкло, когато блести, тогава се счупва (Сир)
Fortunae filius est (Horatius) (лат) - Ето синът на Фортуна (Фортуна - римска богиня на съдбата) (Хораций)
Fortunam citius reperias, quam retineas (Syrus) (лат) - Щастието може да бъде намерено по-бързо, отколкото да бъде запазено (Сир)
Fraus est accipere, quod non possis reddere (Syrus) (лат) - Да вземаш това, което не можеш да върнеш, е измама (Сир)
Fraus est celare fraudem (лат) - Да криеш коварството е също коварство
Frondem in silvis non cernit (Ovidius) (лат) - Не вижда зеленината в гората (Овидий)
Frons animi ianua (лат) - Лицето е врата на душата
Fructus cape cum pane, si vis vivere sane (лат) - Яж плодовете с хляб, ако искаш да бъдеш здрав
Fructus honos oneris, fructus honoris onus (лат) - Уважението е резултат от труда, трудът е резултат от уважението
Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum (Vergilius) (лат) - Били сме троянци, била е Троя и великата слава на троянците (всичко е минало) (Вергилий)
Fundamentum est iustitiae fides (лат) - Основа на справедливостта е доверието
Fungus una nocte nascitar (Cicero) (лат) - Гъбата израства за една нощ (злото се появява бързо) (Цицерон)
Fuocoso (ит) - С жар, огнено
Fur furem cognoscit, lupus lupum (лат) - Крадецът разпознава крадеца, вълкът вълка
Furioso (фуриозо) (ит) - Бурно, страстно

Няма коментари:

Публикуване на коментар