неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - P

P

Pacem cum hominibus, bella cum vitiis habe (Martialis) (лат) - Живей с хората в мир, а с пороците воювай (Марциал)
Pacis amor deus est; pacem veneramur amantes (лат) - Любовта е бог на мира; обичащите обичат мира
Pacta servanda sunt (лат) - Договорите трябва да се спазват
Palmam, qui meruit, ferat! (лат) - Да бъде награден този, който е заслужил!
Panem et circenses! (Iuvenalis) (лат) - Хляб и зрелища! (Ювенал)
Par pari refertur (лат) - Равното с равно се отплаща
Par praemium labori (лат) - Според труда възнаграждението
Par exemple (пар екзампль) (фр) Например
Par super parem potestatem non habet (лат) - Равният няма власт над равните
Parcam verbis: gratuita sunt (лат) - Ще спестя думите, защото са безполезни
Parcus discordat avaro (лат) - Пестелив не значи скъперник
Pares cum paribus facillime congregantur (Cicero) (лат) - Равните с равни най-лесно се разбират (Цицерон)
Parieti loqueris (лат) - Говориш на стената (безрезултатно)
Parit patientia palmam (лат) - Издръжливостта носи награда
Pars pro toto (лат) - Част вместо цялото
Pars sanitatis velle sanari fuit (Seneca) (лат) - Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването (Сенека)
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Horatius) (лат) - Раждат планините, а се ражда смешна мишка (Хораций)
Parva domus, parva cura (лат) - Малък дом, малка грижа
Parva saepe scintilla contempta magnum excitat incendium (Curcius) (лат) - Често малката искра, която са пренебрегнали, ражда голям пожар (Курций)
Passim (лат) - Навсякъде; на различни места
Patet omnibus veritas (лат) - Истината е достъпна за всички
Patientia patitur (vincit) omnia (лат) - Търпението побеждава всичко
Patria est communis omnium civium parens (лат) - Родината е обща майка на всички граждани
Patriae fumus igne alieno luculentior (лат) - Димът на родината е поярък от огъня на чуждата страна
Patriae solum omnibus carum est (Cicero) (лат) - Родната земя е скъпа на всички (Цицерон)
Patriam amamus non quia magna est, sed quia nostra (лат) - Обичаме родината не защото е голяма, а защото е наша
Pauca cum aliis, multa tecum loquere! (лат) - Малко говори с другите, много със себе си!
Pauca, sed bona (лат) - Малко но хубаво
Pauci, quos aequus amavit Iuppiter (Vergilius) (лат) - Не обича много хора справедливият Юпитер (Вергилий)
Paucis temeritas est bono, multis malo (лат) - За малко хора лекомислеността свършва добре, за много лошо
Paulatim summa petuntur (лат) - Не веднага ще достигнеш върха
Paupertas et senectus onera maxima (лат) - Бедността и старостта са най-големите беди
Paupertas non est probrum (vitium) (лат) - Бедността не е позор
Pax intrantibus, salus exeuntibus (лат) - Мир на влизащите, благополучие на отиващите си
Pax optima rerum (лат) - Мирът е най-хубавото нещо
Pax quaerenda est (лат) - Мирът трябва да се придобива
Peccari licet nemini! (Cicero) (лат) - На никого не е позволено да греши! (Цицерон)
Peccavi citra scelus (лат) - Провиних се, но не съм извършил престъпление
Pectus est enim, quod disertum facit (Quintilianus) (лат) - Сърцето прави хората красноречиви (Квинтилиан)
Pecunia non olet (Vespasianus) (лат) - Парите не миришат (израз на Веспасиан, който наредил да вземат такса за ползване на тоалетните) (Веспасиан)
Pecuniae imperare oportet, non servire (лат) - Парите трябва да се управляват, а не да им се служи
Pedibus timor addit alas (лат) - Страхът дава на краката криле
Peior avis aetas (лат) - Най-лошата птица е възрастта
Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina (лат) - Под кожата на агнето често се крие нрав на вълчица
Per aspera ad astra (Seneca) (лат) - През тръни към звездите (Сенека)
Per fas et nefas (Livius) (лат) - С правди и неправди (с позволени и непозволени средства) (Ливий)
Per pedes apostolorum (лат) - Пеш като апостолите
Per risum multum debes (poteris) cognoscere stultum (лат) - Глупакът се познава по честия му смях
Pereat mundus et fiat iustitia (лат) - Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине
Pereat, qui ante nos nostra dixerunt! (лат) - Да се пропаднат тези, които са казали преди нас това, което казваме
Peregrinatio est vita (Seneca) (лат) - Животът е странстване (Сенека)
Perenne coniugium animus, non corpus facit (Syrus) (лат) - Не тялото прави съпружеството здраво, а душевната хармония (Сир)
Perfer et obdura! (Ovidius) (лат) - Издържай и търпи! (Овидий)
Perfice te! (лат) - Усъвършенствай се!
Perfidia plus quam punica (лат) - Лукавство, поголямо от пуническо
Periculosum est et credere et non credere (лат) - Опасно е и да вярваш, и да не вярваш
Periculum est in periculo securum esse (лат) - Опасно е да се чувстваш безопасно при опасност
Periculum in mora (Livius) (лат) - Опасност в забавянето (работата не търпи отлагане) (Ливий)
Periit meum corium (лат) - Отиде ми кожата (загубен съм)
Perpetuo vincit, qui utitur clementia (Syrus) (лат) - Продължителна победа постига този, който използва човечност (Сир)
Perpetuum mobile (лат) - Вечен двигател
Per procura (лат) - Като застъпник, като заместител; чрез пълномощник
Per se (лат) - Само по себе си
Persona grata (лат) - Желана личност
Persona gratissima (лат) - Най-желана личност
Persona ingrata (non grata) (лат) - Нежелана личност
Personata sanctimonia duplex nequitia (лат) - Привидната святост е двойна разпуснатост
Persta atque obdura (Horatius) (лат) - Дръж се упорито и твърдо дръж на своето (Хораций)
Petitio principii (лат) - Аргумент, основаващ се на извод от положение, което също се нуждае от доказателство
Philosophia medetur animis (лат) - Философията лекува душата
Pia desideria (лат) - Благопожелания; добри намерения
Piger ipse sibi obstat (Seneca) (лат) - Ленивият вреди на себе си (Сенека)
Piscem natare doces (Petronius) (лат) - Учиш рибата да плува (Петроний)
Piscis primum a capite foetat (лат) - Рибата започва да се разваля от главата
Pium desiderium (pia desideria) (лат) - Благопожелание (благопожелания)
Plaudite, cives! (лат) - Ръкопляскайте, граждани! (обръщение на римските актьори към публиката след края на играта)
Plenus venter non studet libenter (лат) - Пълен корем не се учи с желание
Plerique ubi aliis maledicunt, faciunt convicium sibi (Syrus) (лат) - Повечето хора, когато злословят, чернят с това себе си (Сир)
Plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt (Caesar) (лат) - Често в нещастието приятелите стават врагове (Цезар)
Plerumque in novitate rem fama antecedit (Caesar) (лат) - При нови обстоятелства слуховете често изпреварват фактите (Цезар)
Plures crapula quam gladius (perdidit) (лат) - Пиянството погубва повече хора от меча
Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem (лат) - Подобре един очевидец, отколкото десет чули
Plus dat, qui in tempore dat (лат) - Повече дава този, който дава на време
Plus exempla quam peccata nocent (лат) - Повече вредят примерите, отколкото грешките
Plus potest negare asinus, quam probare philosophus (лат) - Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже
Plus stricto mendax offendit lingua mucrone (лат) - Лъжецът удря с езика си посилно, отколкото с изваден меч
Poenam moratur improbus, non praeterit (Syrus) (лат) - Наказанието не подминава негодника, а само му дава отсрочка (Сир)
Poenitentia sera raro est vera (лат) - Късното разкаяние рядко е искрено
Poetae nascuntur, oratores fiunt (лат) - Хората се раждат поети, а оратори стават
Post caenam stabis vel mille passus meabis (лат) - След ядене стой или отмери хиляда крачки (движи се)
Post factum (лат) - След станалото
Post factum nullum consilium (лат) - След станалото не е нужен никакъв съвет
Post festum (лат) - След празника (със задна дата)
Post hoc, non est propter hoc (лат) - "След това" не означава "заради това"
Post hominum memoriam (лат) - От незапомнени времена
Post mortem medicina (лат) - След смъртта медицина
Post nubila Phoebus (sol) (лат) - След мрачно време Феб (слънце) (след неблагоприятностите идва успех)
Post scriptum (лат) - След написаното
Potestas vitae necisque (лат) - Власт на живота и смъртта
Potior est, qui prior est (Terentius) (лат) - Най-добър е този, който е пръв (Теренций)
Potius mori quam foedari (лат) - Подобре да умреш, отколкото да загубиш честта си
Potius sero, quam numquam (Livius) (лат) - По добре късно, отколкото никога (Ливий)
Praesens absens (Terentius) (лат) - Присъстващ отсъстващ (невнимателен) (Теренций)
Praestat aliquid superesse quum desse (лат) - Подобре нещо да остане, отколкото нещо да не стига
Praestat amicitia propinquitati (лат) - Дружбата е подобра от роднинството
Praestat bonum esse quam videri (лат) - Подобре да бъдеш добър, отколкото да изглеждаш такъв
Praestat cum dignitate cadere quam cum ignominia vivere (лат) - Подобре да загинеш с чест, отколкото да живееш в безчестие
Praestat otiosum esse quam nihil agere (лат) - Подобре да почиваш след работа, отколкото нищо да не правиш
Praestat vir sine pecunia quam pecunia sine viro (лат) - Подобре човек без пари, отколкото пари без човек
Praeterita mutare non possumus (Cicero) (лат) - Не можем да изменим миналото (Цицерон)
Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero) (лат) - Миналото време никога не се връща (Цицерон)
Preciso (ит) Точно, определено, ясно
Prima lex historiae, ne quid falsi dicat (лат) - Първото правило на историята е не лъжи
Prima virtus est vitio carere (лат) - Първото достойнство е да нямаш пороци
Primo mihi (лат) - На мене най-напред (казва се за егоист)
Primum discere, deinde docere (лат) - Отначало да се учиш, а после да учиш другите
Primum non nocere (Celsus) (лат) - Най-напред да не вредиш (на болния) (Целс)
Primum vivere (essе), deinde philosophari (лат) - Отначало да живееш (да ядеш), след това да философстваш
Primus in obre deos fecit timor (лат) - На света боговете най-напред ги е направил страхът
Primus inter pares (лат) - Пръв сред равни
Principes mortales, respublica aeterna (Tacitus) (лат) - Управниците са смъртни, държавата е вечна (Тацит)
Principia magna saepe parva in exitu (лат) - Голямото начинание често свършва с незначителни резултати
Principiis obsta, sero medicina paratur (Ovidius) (лат) - Противодействай на началата на болестта, след това и медицината е безпомощна (Овидий)
Prior tempore, potior iure (лат) - Първият във времето е най-силен в правото
Prius quam exaudias, ne iudices (лат) - Не съди, докато не изслушаш
Prius quam incipias, consulto opus est (лат) - Преди да запонеш, обмисли
Prius quam promittas, deliberes, ut, cum promiseris facias (Syrus) (лат) - Преди да обещаеш, помисли да изпълниш обещанието си (Сир)
Pro aris et focis (Cicero) (лат) - За олтарите и огнищата (да се сражаваш за най-важното, най-скъпото) (Ювенал)
Pro domo sua (лат) - За своя дом (по личен въпрос; в защита на себе си и своите дела)
Pro ed contra (лат) - За и против
Pro forma (лат) - За форма
Pro memoria (лат) - За спомен
Pronto (ит) Бързо
Pro patria et libertate (лат) - За родината и свободата
Pro publico bono (лат) - За общо добро
Pro rege saepe, pro patria semper (лат) - За царя често, за родината винаги
Proceras deicit arbores procella vehemens (лат) - Силната буря поваля дори високите дървета
Procul a Iove, procul a fulmine (лат) - Далеч от Юпитер, далеч от мълнията
Procul ex oculis, procul ex mente (лат) - Далече от очите, далече от сърцето
Prodest, quicunque obesse non vult, cum potest (Syrus) (лат) - Помага и този, който не иска да навреди, макар и да може(Сир)
Promittas, facito! (Ovidius) (лат) - Изпълни обещаното! (Сир)
Propria laus sordet (лат) - Собствената похвала предизвиква отвращение
Prosit! (лат) - Да е от полза! Наздраве!
Prosperitas superbiam parit (лат) - Успехът ражда високомерие
Pro tanto (лат) - Съответно
Pro tempore (лат) - Временно
Prudenter agas! (лат) - Постъпвай разумно!
Pudor dimissus nunquam redit in gratiam (Syrus) (лат) - Изгубването на срам никога не води до добро (Сир)
Pudor doceri non potest, nasci potest (Syrus) (лат) - На чувство на срам не можеш да се научиш, то е вродено (Сир)
Pudorem alienum qui eripit, perdit suum (Syrus) (лат) - Който отнема на другите чувството за срам, губи своето (Сир)
Pueritia semper amabilis (лат) - Детството винаги е скъпо
Pulchara res homo est, si homo est (лат) - Красиво нещо е човекът, ако е човек
Punctum saliens (лат) - Трепереща точка (най-важното, най-главното, същността)
Punica fides (лат) - Пуническа вярност (коварство)

Няма коментари:

Публикуване на коментар