неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - C

C

Caeca invidia est (лат) - Завистта е сляпа
Caecus non iudicat de colore (лат) - Слепият не съди за цветовете (не разсъждавай за това, което не разбираш)
Caelum capite perrumpere conaris (лат) - Опитваш се да пробиеш небето с глава
Caesar ad Rubiconem (лат) - Цезар при Рубикон (за човек, който е готов да вземе важно решение)
Caesar citra Rubiconem (лат) - Цезар отвъд Рубикон (за човек, който е извършил смела постъпка)
Caetera desunt (лат) - Останалото го няма (забележка в края на стар ръкопис, чийто край не е намерен)
Calamitas virtutis occasio est (Seneca) (лат) - Нещастието е повод за мъжество (Сенека)
Calamitate doctus sum (лат) - Нещастието ме е научило
Cancrum recta ingredi doces
(лат) - Учиш рака да върви напред (напразно се трудиш)
Candida pax homines, trux decet ira feras (лат) - На хората подобава светъл мир, на зверовете - дива стръв
Canis a corio numquam absterrebitur uncto (лат) - Невъзможно е да отпъдиш кучето от тлъстото парче
Canis mortuus non mordet (лат) - Умряло куче не хапе
Canis peccatum, sus dependit (лат) - Провинило се кучето, а наказват свинята
Canis timidus vehementius latrat, quam mordet (Curtius) (лат) - Страхливото куче повече лае, отколкото хапе (Курций)
Cantabit vacuus coram latrone viator (Iuvenalis) (лат) - Бедният пътник ще пее (тоест: няма да се страхува) пред разбойника (Ювенал)
Captatio benevolentiae (лат) - Оеднаквяване на възгледите
Carpe diem (Horatius) (лат) - Използвай деня (Хораций)
Causa finita est (лат) - Въпросът е решен; край на делото, работата
Cautus enim metuit foveam lupus (лат) - Предпазливият вълк се бои от ямата
Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) (лат) - Нека консулите бдят (републиката да не пострада) (първите думи от формулировката, с която римския сенат давал на консулите диктаторска власт в критични за държавата моменти)
Cave illum semper, qui tibi imposuit semel (лат) - Винаги се пази от този, който те е измамил (поне) един път
Cave ne cadas (лат) - Внимавай да не паднеш
Cave, quid dicas, quando et cui (лат) - Внимавай какво говориш, кога и на кого
Cave tibi a cane muto et aqua silente (лат) - Пази се от тихо куче и спокойна вода
Cavendi nulla est dimittenda occasio (Syrus) (лат) - Трябва да бъдеш предпазлив във всеки един случай (Сир)
Cedant arma togae, concedat laurea linguae! (Cicero) (лат) - Оръжието да отстъпи място на тогата, лавровият венец на красноречието! (Цицерон)
Certa viriliter, sustine patienter (лат) - Сражавай се мъжествено, издържай търпеливо
Certum est omnia licere pro patria (лат) - Всички трябва да направят жертва за родината
Certum est, quia impossibile est (лат) - Сигурно е, защото е невъзможно
Cessante causa cessat effectus (лат) - С отстраняване на причината изчезва и следствието
C'est la vie (се льа ви) (фр) - Такъв е животът
Ceteris (caeteris) paribus (лат) - При равни условия
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (лат) - Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен (думи на римския император Катон Старши, който завършвал всичките си речи с призив за война с Картаген)
Charge d'affaires (шарже д'афер) (фр) - Лице, което замества посланика в негово отсъствие
Charta non erubescit (лат) - Хартията не се изчервява (можеш да напишеш всичко)
Cibi condimentum est fames (Cicero) (лат) - Гладът е (най-добрата) подправка към яденето (Цицерон)
Cicer cum caule (лат) - Грах със зеле (безразборна смес, безпорядък)
Circulus vitiosus (лат) - Порочен кръг (привеждане на доказателство, което само се нуждае от доказване)
Citius, altius, fortius (лат) - По-бързо, по-високо, по-силно
Citius venit periculum, cum contemnitur (Syrus) (лат) - Опасността минава по-бързо, ако я пренебрегват (Сир)
Cito (лат) - Бързо (на рецепти)
Cito inarescit lacrima (Cicero) (лат) - Сълзата изсъхва бързо (Цицерон)
Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris (лат) - Бързо ще счупиш лъка, ако бъде постоянно обтегнат
Cito turgens spuma dilabitur (лат) - Безумният гняв минава бързо
Clara pacta claros faciunt amicos (лат) - Добрите договори създават добри приятели
Clarae mortes pro patria oppetitae beatae videri solent (лат) - Славната смърт за родината обикновено се счита за щастлива
Cogas amantem irasci, amare si velis (Syrus) (лат) - Накарай любимия да се сърди, ако искаш да те обича (Сир)
Cogit rogando, cum rogat potentior (Syrus) (лат) - Когато се моли настойчиво, принуждава се с молба (Сир)
Cogitationes posteriores saepe sunt meliores (лат) - По-късните мисли са често по-добри (от предишните)
Cogito, ergo sum (Декарт) (лат) - Мисля, значи съществувам (Декарт)
Cognosce te ipsum (Socrates) (лат) - Опознай себе си (Сократ)
Comme si, comme ca (ком си, ком са) (фр) - Долу-горе
Common law (комон ло) (англ) - Обичайно право в Англия, което има сила на закон
Commune naufragium omnium solatio est (лат) - Общото нещастие е по-леко
Commune periculum concordia propulsandum (лат) - Общата опасност трябва да се отблъсква със съгласие
Communia sunt amicorum inter se omnia (Terentius) (лат) - На приятелите всичко е общо (Теренций)
Compesce mentem! (Horatius) (лат) - Бъди сдържан! (Хораций)
Con brio (кон брио) (ит) - С жар, оживено
Concordia civium murus urbium (лат) - Съгласието на гражданите е (защитна) стена на града
Concordia parvae res crescunt, discordia vel maximae dilabuntur (Sallustius) (лат) - Малките държави растат благодарение на съгласието, а най-големите се рушат от несъгласието (Салустий)
Conditio sine qua non (лат) - Условие, без което не може; непременно условие
Confessio conscientiae vox est (лат) - Признанието е гласът на съвестта
Con fuoco (кон фуоко) (ит) - С огън, пламенно
Coniugium sine prole est quasi dies sine sole (лат) - Съпружество без деца е като ден без слънце
Conscia mens recti famae mendacia ridet (лат) - Чистата съвест се смее над лъжливите слухове
Conscientia mille testes (Quintilianus) (лат) - Съвестта струва колкото хиляди свидетели (Квинтилиан)
Consensio omnium gentium est lex naturae (Cicero) (лат) - Съгласието на всички народи е природен закон (Сир)
Consensus facit legem (лат) - Съгласието прави закона
Consensus facit nuptias (matrimonium) (лат) - Съгласието води до брак
Consensus omnium (лат) - Общо съгласие
Conserit unus agrum, sed fruges demetit alter (лат) - Един засажда полето, а друг прибира плодовете
Consilio melius vinces, quam iracundia (Syrus) (лат) - По-скоро ще победиш с разсъдък, отколкото с гняв (Сир)
Consuetudinis magna vis est (лат) - Велика е силата на навика
Consuetudo est altera natura (Cicero) (лат) - Навикът е втора природа (Цицерон)
Consuetudo est mos vim legis habere videntur (лат) - Навикът и обичаят имат силата на закон
Consultor homini tempus utilissimus (лат) - Времето е най-полезният съветник на човека
Consumitur anulus usu (Ovidius) (лат) - И пръстенът се изтрива от употреба (Овидий)
Contentum esse suis rebus maximae sunt (certissimaeque) divitiae (лат) - Да бъдеш удовлетворен от положението си е най-голямото (и най-надеждното) богатство
Contentus abundat (лат) - На удовлетворения всичко му стига
Contra (лат) - Против
Contradictio in adjecto (лат) - Противоречие между определяемо и определител (напр: суха вода); вътрешно противоречие
Contra impudentem stulta est nimia ingenuitas (Syrus) (лат) - Прекаленото благородство по отношение на наглия човек е нецелесъобразно (Сир)
Contraria contrariis curantur (лат) - Противоположното се лекува с противоположно
Contra spem spero (лат) - Без надежда се надявам
Contra verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis (лат) - Не спори с бъбривците: реч е дадена на всички, разум - на малко
Contra vim non valet ius (лат) - Законът е безсилен пред силата
Contumeliam nec ingenuus fert, nec fortis facit (Syrus) (лат) - Честният човек не търпи да го оскърбяват, а смелият не оскърбява (Сир)
Conveniens homini est hominem servare voluptas (лат) - Да спасиш човек е наслаждение, достойно за човека
Coram populo (publico) (лат) - Всенародно; публично
Cornix cornici nunquam confodit oculum (лат) - Гарван гарвану никога око не вади
Corpus delicti (лат) - Състав на престъплението; съвкупност от признаци, характеризиращи престъплението; веществено доказателство, основни улики
Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum (Seneca) (лат) - Оправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето (Сенека)
Corruptio optimi pessima (лат) - Развращаването на добрия човек е най-голямото зло
Corvi mali - malum ovum (лат) - От лоша гарга - лоши яйца
Cras, cras et semper cras et sic dilabitur aetas (лат) - Утре, утре, винаги утре и така минава животът
Crede, quod habes, et habes (лат) - Вярвай, че имаш, и ще имаш
Credula res amor est (лат) - Любовта е склонна към доверчивост
Crescit in adversis virtus (лат) - Смелостта расте при опасност
Crescit sub pondere virtus (лат) - Преследваната добродетел расте
Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur (Syrus) (лат) - Жестокия човек не го трогват сълзите, а го радват (Сир)
Crudelitatis mater avaritia est (Quintilianus) (лат) - Алчността е майка на жестокостта (Квинтилий)
Crux interpretum (лат) - Кръст на коментаторите (трудно за разбиране и тълкуване място в текст)
Cui bono? (лат) - В чия полза? В чии интереси?
Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona (Syrus) (лат) - Този, за когото всички говорят хубаво, е любимец на народа (Сир)
Cuilibet in arte sua credendum est (лат) - На всеки трябва да се има доверие по въпросите на занаята (професията) му
Cui prodest? (лат) - Кому е изгодно?
Cuique proprius attributus error est (Catullus) (лат) - На всеки човек е свойствен някакъв недостатък (Катул)
Cuique suum (лат) - Всекиму своето
Cuius regio, eius religio (лат) - Чиято е властта, негова е религията
Cuivis dolori remedium est patientia (Syrus) (лат) - За всяко страдание търпението е лекарство (Сир)
Culpa vacare maximum est solatium (лат) - Да си невинен е най-голямата утеха
Cum bonis bonus eris, cum malis perverteris (лат) - С добрите (хора) ще бъдеш добър, с лошите - ще станеш лош
Cum eximia laude (лат) - С най-висока похвала; с отличие (формула, която се е изписвала на дипломите на студентите от средновековните висши учебни заведения, след завършването им с отлично положени изпити)
Cum feriunt unum, non unum fulmina terrent (лат) - Мълниите, които поразяват един, плашат мнозина
Cum grano salis (Plinius) (лат) - Със зрънце сол (тоест: остроумно, хапливо, язвително) (Плиний)
Cum hoc non est propter hoc (лат) - "Едновременно с това" не означава "заради това"
Cum mula peperit (Suetonius) (лат) - Когато муле роди (тоест: никога) (Светоний)
Cum recte vivis, ne cures verba malorum! (лат) - Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици!
Cum sapiente loquens perpaucis utere verbis! (лат) - Когато говориш с умни хора, употребявай колкото се може по-малко думи!
Cum tacent, clamant (Cicero) (лат) - Като мълчат, крещят (Цицерон)
Cuneus cuneum trudit (лат) - Клин клина избива
Cupido atque ira consultores pessimi (лат) - Страстта и гневът са най-лошите съветници
Curae leves loquuntur, ingentes stupent (Seneca) (лат) - Само малките скърби говорят, големите са безмълвни (Сенека)
Currente calamo (лат) - С бързо перо (набързо написано)
Curriculum vitae (лат) - Описание на живота; биография

Няма коментари:

Публикуване на коментар