неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - S

S

Saeculorum novus nascitur ordo (Vergilius) (лат) - Времето ражда нов ред (Вергилий)
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia (Cicero) (лат) - Често под бедния плащ се крие мъдрост (Цицерон)
Saepe mora est melior (лат) - Често забавянето е по-добро
Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse (Cicero) (лат) - Често човек няма друг враг, освен самия себе си (Цицерон)
Saepe stylum vertas (Horatius) (лат) - Често обръщай стила (обработвай това, което пишеш) (Хораций)
Saepe summa ingenia in occulto latent (лат) - Често големите таланти остават в сянка
Saepe tacens vocem verbaque vultus habet (лат) - Често мълчаливият облик има глас и думи
Sagitta interdum resiliens percuit dirigentem (лат) - Понякога отскачащата назад стрела убива този, който я е пуснал
Salus aegroti suprema lex medicorum (лат) - Здравето на болния е най-големия закон за лекарите
Salus populi - suprema lex (Cicero) (лат) - Благото на народа е най-големият закон (Цицерон)
Salus publica (rei publicae) - suprema lex (лат) - Общественото благо - най-голям закон
Salve! (лат) - Здравей!
Salvo errore et omissione (лат) - Без грешки и пропуск
Salvo honore (лат) - Без вреда за честта
Sancta sanctorum (лат) - Светая светих
Sapere aude! (Horatius) (лат) - Осмели се да бъдеш умен! (Хораций)
Sapiens bonum fert modice, fortiter malum (Varro) (лат) - Мъдрецът понася щастието сдържано, а нещастието - мъжествено (Вар)
Sapiens ipse fingit fortunam sibi (лат) - Умният сам си създава щастие
Sapiens nil affirmat, quod nonn probet (лат) - Умният нищо не твърди без доказателство
Sapienti sat (Plautus) (лат) - За умния е достатъчно (казаното) (Плавт)
Sapientia felicitas (лат) - Мъдростта е щастие
Sapientia prima stultitia caruisse (лат) - Начало на мъдростта е липсата на глупост
Sapientia vino obumbratur (Plinius) (лат) - Умът се помрачава от виното (Плиний)
Sapientis animus numquam tumet (лат) - Умният никога не се възгордява
Sapientis est mutare consilium (лат) - Умният не се срамува да измени мнението си
Satis eloquentiae, sapientiae parum (Sallustius) (лат) - Красноречие достатъчно, ум малко (за заговорника Катилина) (Салустий)
Satius est sero te quam numquam discere (лат) - По-добре е да се учиш късно, отколкото никога
Satis verborum (лат) - Достатъчно думи
Satur (plenus) venter non studet libenter (лат) - Пълният корем не се учи с желание
Scientia difficilis, sed fructuosa (лат) - Знанието е трудно, но е плодотворно
Scientia nihil est quam veritatis imago (лат) - Знанието не е нищо друго, освен отражение на истината
Scientia potientia est (лат) - Знанието е сила
Scilicet (лат) - Разбира се; а именно, тоест
Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides (Ovidius) (лат) - Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време (Овидий)
Scio me nihil scire (Socrates) (лат) - Зная, че нищо не зная (Сократ)
Scopae recentiores semper meliores (лат) - Новите метли са винаги по-добри
Scribendo scribere, dicendo dicere discis (лат) - Пишейки , се учиш да пишеш, а разговаряйки - да говориш
Seconda volta (секонда вольта) (ит) - Повторно
Secreto amicos admone, lauda palam (Syrus) (лат) - Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали публично (Сир)
Secundae res neglegentiam creant (лат) - Успехът води към лекомислие
Seditio civium hostium est occasio (Syrus) (лат) - Несъгласието на гражданите е удобен случай за враговете (Сир)
Semel scriptum, decies lectum (лат) - Един път написано, десет пъти прочетено
Semper avarus eget (лат) - Скъперникът винаги изпитва нужда
Semper idem (лат) - Винаги същият; винаги същото
Semper tiro (лат) - Винаги новак
Senectutem ut adipiscantur, omnes optat, eandem accusant adepti (лат) - Всички искат да доживеят до старостта, а като доживеят, се оплакват от нея
Senex laudator temporis acti (Horatius) (лат) - Старецът е хвалител на миналото време (Хораций)
Senior (лат) - Старши
Seniores priores (лат) - Старшите имат предимство
Sensus (лат) - Усещане, чувство
Sera nunquam est ad bonos mores via (лат) - Пътят към честния живот никога не е късен
Sera parsimonia in fundo est (лат) - Късно е да бъдеш пестелив, когато се вижда дъното
Sereno quoque coelo aliquando tonat (лат) - Понякога пада гръм и от ясно небе
Sermo mollis frangit iram (лат) - Спокойният разговор обезврежда гнева
Sero recusat ferre, qui subiit, iugum (Seneca) (лат) - Късно е да се отказва да носи ярема този, който го е поел върху себе си (Сенека)
Sero (tarde) venientibus ossa (лат) - На късно дошлите - кокали (така римляните поздравявали закъснелите гости)
Serum est cavendi tempus in mediis malis (Seneca) (лат) - Късно е да се предпазваш в разгара на нещастието (Сенека)
Servitus est postremum malorum omnium (лат) - Неволята е най-голямото нещастие
Sic! (лат) - Така! (в скоби или в полето показва важността на дадено място в текста или изразява иронично отношение на автора)
Si cupias pacem, linguam compesce loquacem! (лат) - Ако се стремиш към покой, обуздавай бъбривия си език!
Si duo faciunt idem, non est idem (лат) - Ако двама правят едно и също нещо, не е едно и също нещо
Si finis bonus, laudabile totum (лат) - Ако краят е добър, всичко е похвално
Si licet parva componere magnis (Vergilius) (лат) - Ако може да се сравни малкото с голямото (Вергилий)
Silentium (лат) - Мълчание, безмълвие
Silentium Universi (лат) - Мълчание на Вселената (израз, с който се обозначава недостигането до Земята на сигнали от предполагаеми извънземни цивилизации)
Sine ano (лат) - Без посочване на годината (на издаване на книга и т.н.)
Sine loco (лат) - Без посочване на мястото (на издаване на книга и т.н.)
Si omnes consentiunt, ego non dissentio (Шилер) (лат) - Ако всички са съгласни, и аз не възразявам (Шилер)
Si parva licet componere magis (Vergilius) (лат) - Ако може да се сравняват малки с велики неща (Хораций)
Si res firma est, itidem firmi amici sunt: si res labat, itidem amici conlabascunt (Plautus) (лат) - Ако твоето положение е надеждно, и приятелите са верни, ако се разклати, и приятелите се разбягват (Плавт)
Si sapis, sis apis (Seneca) (лат) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека)
Siste, viator! (лат) - Спри, пътнико!
Si tacuisses, philosophus mansisses (Boetius) (лат) - Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ (нямаше да разберат, че си глупав) (Боеций)
Si vis amari, ama! (Seneca) (лат) - Ако искаш да те обичат, обичай! (Сенека)
Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (Horatius) (лат) - Ако искаш да заплача, започни да плачеш първи (Хораций)
Si vis pacem, para pacem! (лат) - Ако искаш мир, готви мир!
Si vis vincere, disce pati (лат) - Ако искаш да побеждаваш, научи се на търпеливост
Si vivis Romae, Romano vivito more (лат) - Ако живееш в Рим, живей по римските обичаи
Sibi bene facit, qui bene facit amico (лат) - Прави добро на себе си този, който прави добро на приятеля си
Sibi parat malum, qui alteri parat (лат) - На себе си готви нещастие този, който го готви на друг
Sic fata tulere (лат) - Така желае съдбата
Sic itur ad astra (Vergilius) (лат) - Така вървят към звездите (по този път се върви към славата) (Вергилий)
Sic transit gloria mundi (лат) - Така преминава световната слава
Sic volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas (Iuvenalis) (лат) - Така искам, така заповядвам; вместо довод да бъде моята воля (Ювенал)
Sigillatim mortales, cunctim perpetui (Apuleius) (лат) - Сам човек е смъртен, но заедно хората са вечни (Апулей)
Silendo nemo peccat (лат) - Който мълчи, не греши
Silentium videtur confessio (лат) - Мълчанието се смята за съгласие
Similia similibus curantur (лат) - Подобното се лекува с подобно (принцип на хомеопатичната медицина)
Similis simili gaudet (лат) - Подобният на подобно се радва
Simplex sigillum veri (лат) - Простотата е признак на искреност
Simul consilium cum re amisisti? (Terentius) (лат) - Нима с парите си загубил и разсъдъка си? (Теренций)
Simulans amicum inimicus inimicissimus (Syrus) (лат) - Най-опасен е този враг, който се прави на приятел (Сир)
Simulatum nihil diuturnum (лат) - Заблудата не е нещо дълготрайно
Sine amicitia vita nulla est (Cicero) (лат) - Без дружба животът е нищо (Цицерон)
Sine ira et studio (Tacitus) (лат) - Без гняв и пристрастие (обективно) (Тацит)
Sine labore non erit panis in ore (лат) - Без труд няма да има хляб в устата
Sine macula et ruga (лат) - Без петно и черта (чисто)
Sine mora (лат) - Без задръжка (веднага)
Sine prece, sine pretio, sine poculo (лат) - Без молба, без подкуп, без пиене
Sint ut sunt aut non sint (лат) - Да остане така, както си е, или изобщо да не бъде
Sit modus in rebus! (Horatius) (лат) - Да има мярка в нещата! (Хораций)
Sit tibi (ei) terra levis (лат) - Нека ти (и) бъде лека пръстта (надгробен надпис)
Sit venia verbo (лат) - Нека ми бъде позволено да кажа
Si vis pacem, para bellum (лат) - Ако искаш мир, готви се за война
Sisyphi saxum versare (volvere) (лат) - Търкаля камъка Сизиф (върши се тежка, но напразна работа)
Sol lucet omnibus (Petronius) (лат) - Слънцето свети за всички (Петроний)
Sol ubique triumphat (лат) - Слънцето тържествува навсякъде
Solet hora, quod multi anni abstulerint, reddere (Syrus) (лат) - Един час може да върне това, което много години са взели (Сир)
Soli hoc sapienti contigit, ut nihil faciat invitus (Cicero) (лат) - Само мъдрецът успява да прави всичко съобразно волята си (Цицерон)
Solus cum sola non cogitabuntur orare "Pater noster" (лат) - Той и тя насаме няма да си помислят да пеят "Татко наш"
Sotto voce (сото воче) (ит) - Полугласно
Somni, cibi, potus, venus omnia moderata sint (Hippocrates) (лат) - Сън, храна, пиене, любов - всичко да бъде с мярка (Хипократ)
Species decipit (лат) - Външността е лъжлива
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsar (Ovidius) (лат) - Идват да погледат и себе си да покажат (Овидий)
Spes bona confirmat animos datque vires (лат) - Добрата надежда укрепва духа и дава сили
Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor (Syrus) (лат) - Има надежда за спасение, ако у човека се обажда чувството за срам (Сир)
Spes est ultimum adversarum rerum solatium (Seneca) (лат) - Надеждата е последната утеха в нещастието (Сенека)
Spes sibi quisque (лат) - Всеки вярва на себе си
Spes somnium vigilantium (лат) - Надеждата е сън наяве
Spiritus (лат) - Душа, дух; спирт
Sponte sua, sine lege (лат) - По собствена подбуда, без закон
Stat ei in corde silex (Tibullus) (лат) - Сърцето му е от кремък (Тибул)
Stat sua cuique dies (Vergilius) (лат) - Всеки го очаква неговия ден (Вергилий)
Status in statu (лат) - Държава в държавата
Status quo (лат) - Съществуващо положение
Status quo ante (лат) - Предишно положение
Stretto (ит) - Бързо
Studium rerum novarum (лат) - Страст към новото
Stultitia prae se fert pudorem (Terentius) (лат) - Глупостта често се крие зад скромността (Теренций)
Stultorum plena sunt omnia (Cicero) (лат) - Глупаци има много навсякъде (Цицерон)
Stultum imperare reliquis, qui nescit sibi (Syrus) (лат) - Глупаво е да заповядваш на другите, ако не можеш да ръководиш себе си (Сир)
Sua cuique fortuna in manu est (лат) - На всеки съдбата е в ръцете му
Sua sponte (лат) - По собствена воля
Sua sunt cuique vitia (лат) - Всеки си има свои недостатъци
Suaviter in modo, fortiter in re (лат) - Меко по форма, решително на дело
Sub alia forma (лат) - В друг вид; в друга форма
Sub conditione (лат) - Под условие
Sub fide nobili (лат) - Под честна дума
Sub Iove (лат) - Под Юпитер (под открито небе)
Subito (ит) - Изведнъж, внезапно, без плавен преход
Sub rosa (лат) - Под розата (тайно)
Sub specie aeternitatis (Спиноза) (лат) - От гледна точка на вечността (Спиноза)
Sub voce (лат) - Под словото
Sublata causa, tollitur morbus (effectus) (лат) - Отстрани причината, тогава ще мине болестта (следствието)
Sui generis (лат) - Своеобразен
Sum, quod eris, quod es, ante fui (лат) - Аз съм това, което ще бъдеш, което си, аз бях преди (епитафия)
Stultum est timere, quod vitari non potest (Syrus) (лат) - Глупаво е да се страхуваш от това, което не можеш да избегнеш (Сир)
Summa sedes non capit duos (Seneca) (лат) - На най-високото положение няма двама (Сенека)
Summa summarum (лат) - Сума на сумите (своеобразен)
Summum bonum medicinae sanitas (лат) - Най-високото благо на медицината е здравето
Summum ius, summa inuria (Cicero) (лат) - Най-висшето право е най-висша несправедливост (Цицерон)
Sunt verba et voces praeteraeque nihil (лат) - Думи, звуци и нищо повече
Sunt certi denique fines (лат) - Навсякъде има някакви граници
Suo tempore (лат) - В своето време
Superflua non nocet (лат) - Излишното няма да навреди
Surdo fabulam narrare (лат) - Да разказваш басня на глухия
Sursum cordа! (лат) - Горе сърцето! (не губи присъствие на духа)
Sus Minervam docet (Plutarchus) (лат) - Свинята учи Минерва (Плавт)
Sustine et abstine! (лат) - Търпи и се въздържай! (девиз на стоиците)
Suum quique est decor (Quintilianus) (лат) - За всеки е характерна собствена прелест (Квинтилиан)
Suum cuique placet (Plinius) (лат) - Всеки харесва нещо свое (Плиний)
Suum quisque iudicium habet (Suetonius) (лат) - Всеки има свое съждение (Светоний)

Няма коментари:

Публикуване на коментар