неделя, 29 март 2009 г.

Крилати фрази и изрази - H

H

Habeas corpus (лат) - Начални думи на закона за неприкосновеността на личността, приет от английския парламент през 1679 г
Habet sibi (лат) - Нека владее (да върви по дяволите)
Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) (лат) - Книгите имат своя съдба (Теренциан Мавър)
Habere regnum casus est, virtus dare (Seneca) (лат) - Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест (Сенека)
Habet et musca splenem (лат) - И мухата има слезка (и мухата може да се ядоса)
Habet suum venenum blanda oratio (Syrus) (лат) - Угодническата реч си има своята отрова (Сир)
Hanc tibi cane cantilenam (лат) - Пей си сам тази песен
Hannibal ante portas! (Livius) (лат) - Ханибал е при вратите! (предупреждение за близка опасност) (Ливий)
Hastas iace, quas alius ministrat! (Cicero) (лат) - Хвърли копията, които друг ти приготвя! (Цицерон)
Haud difficile creditu est (лат) - Не е трудно да се повярва
Haud est virile terga fortunae dare (Seneca) (лат) - Не е мъжка черта да се отстъпва на съдбата (Сенека)
Haud mihi vita opus est hac (Horatius) (лат) - Такъв живот не ми трябва (Хораций)
Haud semper errat fama (лат) - Мълвата не винаги греши
Hectora quis nosset, felix si Troia fuisset? (Ovidius) (лат) - Кой щеше да знае за Хектор, ако Троя беше щастлива? (Овидий)
Heredis fletus sub persona risus est (Syrus) (лат) - Плачът на наследника е маскиран смях (Сир)
Heu me miserum! (лат) - О, нещастният аз!
Hic et ubique (лат) - Тук и навсякъде
Hic haeret aqua (Cicero) (лат) - Тук спира водата (тук е пречката) (Цицерон)
Hic homo alligatus ensi (лат) - Този човек е завързан за меча (случайно е станал военен)
Hic iacet (лат) - Тук почива (начало на надгробен надпис)
Hic iacet lepus (лат) - Тук лежи заекът (тази е същността на нещата)
Hic Rhodus, hic salta! (Aesopus) (лат) - Тук е Родос, тук скачай (докажи на място таланта си) (Езоп)
Hinc illae lacrimae (Terentius) (лат) - Оттук са сълзите (причината е ясна) (Теренций)
Historia vitae magistra (лат) - Историята е учителка на живота
Historiam nescire, hoc semper puerum esse (Cicero) (лат) - Да не знаеш историята означава винаги да бъдеш дете (Цицерон)
Hoc erat in votis (Horatius) (лат) - За това се молех (точно това исках) (Хораций)
Hoc est vivere bis, vita posse priore frui (лат) - Да умееш да се наслаждаваш на преживения живот означава да живееш два пъти
Hoc opus, hic labor est (Vergilius) (лат) - Ето проблемът, ето в какво е трудното (Вергилий)
Hoc sensu (лат) - В този смисъл
Hodie mihi, cras tibi (лат) - Днес на мене, утре на тебе
Hominem ex operibus eius cognoscere (лат) - Човекът се познава по делата
Hominem experiti multa paupertas iubet (Syrus) (лат) - Нищетата принуждава човека да изпита всичко (Сир)
Hominem non odi, sed eius vitia (лат) - Не мразя човека, а неговите пороци
Hominem quero (Fedrus) (лат) - Търся човек (Федър)
Hominem te esse memento (лат) - Помни, че си човек
Homines amplius oculis quam auribus credunt (лат) - Хората повече вярват на очите си, отколкото на ушите си
Homines caecos reddit cupiditas (лат) - Страстта прави хората слепи
Homines, dum docent, discunt (Suetonius) (лат) - Хората, докато учат (другите), се учат (Светоний)
Homines meliores saepe videntur, quam sunt revera (лат) - Хората често изглеждат по-добри, отколкото са в действителност
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora (лат) - Колкото повече имат хората, толкова повече искат
Homini cibus utilissimus est simplex (лат) - Обикновената храна е най-полезна за човека
Homini homine nihil pulchrius videtur (лат) - За човека няма нищо по-хубаво от самия човек
Hominibus plenum, amicis vacuum (лат) - С хора е пълно, приятели не достигат
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare (лат) - За човека е характерно да греши, но само за глупака - да упорства в грешките си
Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio (лат) - За човека е характерно търсенето и намирането на истината
Hominis mens discendo alitur cogitandoque (лат) - Човешкият ум се храни с наука и мислене
Hominum natura novitatis avida est (лат) - Човешката природа жадува за нови неща
Hominum utilitati agri et maria parent (лат) - Земите и моретата носят полза на хората
Homo doctus in se semper divitias habet (лат) - Ученият човек винаги има в себе си богатство
Homo est animal sociale (Aristoteles) (лат) - Човекът е обществено същество (буквално: животно) (Аристотел)
Homo frugi omnia recte facit (лат) - Умният човек всичко прави умно
Homo homini amicus est (лат) - Човек за човека е приятел
Homo homini lupus est (Plautus) (лат) - Човек за човека е вълк (Плавт)
Homo improbus beatus non est (лат) - Нечестният човек не е щастлив
Homo locum ornat, non hominem locus (лат) - Човекът краси мястото, а не мястото човека
Homo nihil scit sine doctrina (лат) - Човекът не знае нищо без учене
Homo non sibi natus, sed patriae (лат) - Човекът се ражда не за себе си, а за родината
Homo novus (лат) - Нов човек (парвеню)
Homo nullius coloris (Plautus) (лат) - Безцветен човек ("ни риба, ни рак") (Плавт)
Homo omnium horarum (лат) - Човек за всички случаи в живота (надежден човек)
Homo proponit, fortuna disponit (лат) - Човекът набелязва, съдбата разполага
Homo quantum scit, tantum potest (лат) - Човекът може толкова, колкото знае
Homo, qui tacere nescit, nescit dicere (лат) - Човек, който не може да мълчи, не може (и) да говори
Homo sapiens (лат) - Разумен човек
Homo semper in os fert aliud, aliud cogitat (Syrus) (лат) - Човекът често говори едно, мисли друго (Сир)
Homo sum: humani nil a me alienum puto (Terentius) (лат) - Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо (Теренций)
Homo toties moritur, quoties amittit suos (Syrus) (лат) - Човекът толкова пъти умира, колкото пъти губи своите близки (Сир)
Homo trium litterarum (лат) - Човек от три букви (злодей - алюзия за латинската дума fur 'злодей')
Homo unius libri (Quintilianus) (лат) - Човек на една книга (ограничен човек, невежа) (Квинтилиан)
Honesta mors turpi vita potior (лат) - Почетната смърт е по-добра от позорния живот
Honesta vita beata est (лат) - Честният живот е щастлив
Honor (honos) virtutis praemium (pretium) (лат) - Почитта е награда за смелостта
Honores (divitiae) mutant mores, sed raro in meliores (лат) - Почестите (богатствата) променят нравите, но рядко в добра страна
Honoris causa (лат) - От почит (присвояване на научна степен на видни дейци на науката без защита на дисертация, от уважение към техните заслуги)
Honos (honor) alit artes (лат) - Почитта храни изкуството
Honos est (habet) onus (лат) - Почитта е бреме
Horae cedunt et dies, et menses, et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur (лат) - Часовете минават и дните, и месеците, и годините, и изтеклото време никога не се връща
Horresco referens (Vergilius) (лат) - Треперя, разказвайки за това (Вергилий)
Horribile auditu (лат) - Страшно е да се чуе
Horribile dictu (Vergilius) (лат) - Страшно е да се каже (Вергилий)
Hospes hospiti sacer (лат) - Гостът е свещен за стопанина
Hospes, hostis (лат) - Чужденецът е враг
Hostis honori invidia (лат) - Завистта е враг на честта
Hostium munera non sunt munera (лат) - Даровете на враговете не са дарове
Humana non sunt turpia (лат) - Което е човешко, не е срамно
Humanitatis optima est certatio (Syrus) (лат) - Най-благородното състезание е състезанието по човечност (Сир)
Humiles laborant, ubi potentes dissident (лат) - Низините страдат, когато велможите враждуват помежду си
Hygiena amica valetudinis (лат) - Хигиената е приятелка на здравето

Няма коментари:

Публикуване на коментар